Online จำนวน : 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้อ่าน 343 คน
...
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 - 31 มกราคม 2567 จำนวนผู้อ่าน 342 คน
...
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 31 ธันวาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 337 คน
...
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 336 คน
...
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 31 ตุลาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 336 คน
...
กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองตาก ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 326 คน
...
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง 'สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองตากใสสะอาด 2567' และ 'งดรับ งดให้' ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polity) - 15 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้อ่าน 429 คน
...
รายงานผลการมีส่วนร่วม โครงการจัดทำแผน/ทบทวนแผนชุมชน เทศบาลเมืองตาก - 13 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้อ่าน 346 คน
รายงานผลการมีส่วนร่วม โครงการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากร่วมกับประชาคม ท้องถิ่นระดับชุมชนเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ.2566– 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 / 2567 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้อ่าน 341 คน
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลเมืองตาก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน (EIT 2024) ประจำปี 2567 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้อ่าน 365 คน
...
กระดานข่าวประจำสัปดาห์ 4 กันยายน 2566 - 8 กันยายน 2566 - 27 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 3393 คน
...
กระดานข่าวประจำสัปดาห์ 11 กันยายน 2566 - 15 กันยายน 2566 - 20 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1293 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล - 19 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1144 คน
กระดานข่าวประจำสัปดาห์ 4 กันยายน 2566 - 8 กันยายน 2566 - 15 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1163 คน
รายชื่อคลังปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองตาก ประจำปี 2566 - 13 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1187 คน
รายงานผลกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ - 08 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1159 คน
กระดานข่าวประจำสัปดาห์ 29 สิงหาคม2566 - 3 กันยายน 2566 - 08 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1124 คน
ประชาสัมพันธ์มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดทำเอกสารการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนปลอม - 31 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 1107 คน
...
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคอมไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี - 11 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1375 คน
การมอบนโยบาย No Gift Policy - 30 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 2077 คน
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 07 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1173 คน
ประชุมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองตาก ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 - 07 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 1339 คน
ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2566-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 - 09 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 1565 คน
...
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อของ หน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2566 - 08 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 43826 คน
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 31 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 1190 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 1210 คน
...
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่เทศบาลเมืองตาก และชุมชนต่อเนื่อง จังหวัดตาก - 12 ตุลาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 1290 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 - 02 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 1235 คน
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 187 รายการ - 15 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 1462 คน
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 - 09 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 1255 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 272 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000