Online จำนวน : 14 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2566-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 - 09 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 207 คน
...
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อของ หน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2566 - 08 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 122 คน
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 31 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 101 คน
...
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่เทศบาลเมืองตาก และชุมชนต่อเนื่อง จังหวัดตาก - 12 ตุลาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 122 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 - 02 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 138 คน
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 187 รายการ - 15 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 346 คน
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 - 09 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 153 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 - 25 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 241 คน
การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิง ตามมาตร 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ราย นาม คกร เพียรสุภาพ และนายธนรัตน์ อัศวสุธีรกุล - 08 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 189 คน
กำหนดการ โครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ตลาดวินเทจ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตาก - 06 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 220 คน
มาตราการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกาะทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 - 04 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 161 คน
พาณิชย์ จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี ราคาประหยัด - 04 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 145 คน
ประชาสัมพันธ์การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก - 04 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 129 คน
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 02 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 120 คน
นโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 23 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 139 คน
asd ...
ปิดซ่อมแซมทาสีพื้นสนามกีฬาตากสิน เทศบาลเมืองตาก (สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล และสนามวอลเลย์บอล) - 17 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 134 คน
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 - 16 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 147 คน
สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - 10 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 165 คน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้มาตรการ 5ป + 1ข - 10 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 159 คน
จังหวัดตาก และ สนง. กสทช. แจ้งเตือนภัย!!!! แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์ล่อลวงประชาชน - 10 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 143 คน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 18 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 178 คน
การรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจะดำเนินงานโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.ศาลาประชาคมหมู่บ้านเนินมะคึก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำรึม - 09 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 226 คน
การประมูลให้เช่าพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตาก - 28 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 191 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - 12 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 180 คน
ปิดการใช้สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์วันสงกรานต์ ตั้งแต่ 13-15 เม.ย. 65 - 08 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 210 คน
ขอเชิญร่วมการชี้แจงทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการประกอบขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิง - 05 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 240 คน
...
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน - 01 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 172 คน
...
การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตาก ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 - 11 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 206 คน
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อของ หน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2565 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 396 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 249 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000