Online จำนวน : 10 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
...
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 09 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 08 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 - 18 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 61 คน
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำ เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) - 17 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสมัครหรือผู้ที่สนใจ เข้าถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชม. ในรูปแบบ Online e-learning - 09 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 67 คน
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ - 08 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
เปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก - 04 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อคัดเลือกผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น - 19 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 86 คน
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับมอบตัวนักเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 17 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 77 คน
คำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1415/2564 ลงวันที่ 30 เม.ย. พ.ศ. 2564 - 06 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 111 คน
คำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว - 06 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 98 คน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) - 29 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 137 คน
ประชาคมในเขตเทศบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการดำเนินการก่อสร้าง 06-08-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 116 คน
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนเด่นสน 30-11-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 103 คน
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนเชียงทองเหนือ-ใต้ 08-12-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
...
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนหนองหลวง 08-12-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
...
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนศรีดอนแก้ว 07-12-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนระแหง 21-12-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 56 คน
...
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนไผ่ล้อม 22-12-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
...
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนปทุมคีรี 03-12-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 67 คน
...
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนตากสิน 08-12-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 66 คน
...
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนดอยคีรี 02-12-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
...
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนคุ้มสินไทย 15-12-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 74 คน
...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 (440 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1 - 23 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการให้ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส - 25 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 77 คน
...
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 - 18 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 260 คน
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อของ หน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานรัฐ - 17 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 354 คน
การตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งและการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 03 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 240 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ประจำเดือน มีนาคม 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 260 คน
...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 185 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000