Online จำนวน : 6 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๗ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว , ผู้ช่วยวิศวกรโยธา , พนักงานขับรถยนต์ - 02 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 3374 คน
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก ประจำปี ๒๕๕๗ - 01 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 3153 คน
เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองตาก - 28 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 2936 คน
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๗ - 26 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 2830 คน
ราย ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 14 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 2748 คน
รับ สมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔ อัตรา - 07 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 3741 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ อัตรา ปฎิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 07 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 3216 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวจการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) - 08 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 2630 คน
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูอาสา ผู้ด้อยโอกาส และตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) ประจำปีงบประมาณ 2557 สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 04 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 3075 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัคเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูอาสาผู้ด้อยโอกาส และ บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก ประจำปี 2557 - 25 มิถุนายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 2786 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2557 ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) - 05 มิถุนายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 2970 คน
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - 04 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 3036 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสาย งานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - 12 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวนผู้อ่าน 2692 คน
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้ อำนวยการสถานศึกษา - 13 มกราคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 2915 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา (นักบริหารงานทั่วไป ๖) สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตาก - 15 มกราคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 2674 คน
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นัก บริหารงานสวัสดิการสังคม 8 ) - 07 มกราคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 3063 คน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มา บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 07 มกราคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 2970 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 07 มกราคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 2617 คน
ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก - 02 ธันวาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 3010 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก - 04 ตุลาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 3029 คน
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ - 13 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 2972 คน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - 16 กรกฎาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 2991 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - 05 กรกฎาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 2762 คน
รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - 17 มิถุนายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 3138 คน
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ - 27 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 3681 คน
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 02 พฤศจิกายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 3383 คน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - 00 543 จำนวนผู้อ่าน 3908 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจะและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก ประจำปี ๒๕๕๖ - 26 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 3286 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจะและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - 26 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 2943 คน
รับ สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรสนับสนุนการสอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี - 05 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 4432 คน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ เทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ 2556 - 08 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 5514 คน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองตาก ตำแหน่งผู้อำนวยการ กองคลัง ระดับ ๘ (นักบริหารงานคลัง ๘) - 07 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 3339 คน
ประกาศคณะกรรมการ ดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงดำแหน่งบริหารของเทศบาล - 03 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 3664 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล - 16 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 3096 คน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองตาก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ของเทศบาลเมืองตาก อ - 07 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 2929 คน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 12 กรกฎาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 3010 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 04 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 3914 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 137 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000