Online จำนวน : 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 30 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 3642 คน
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก - 05 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 3611 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก - 23 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 3713 คน
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองตาก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ , ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์, ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกภาษาจีน) - 09 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 3473 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือก สรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และ พนักงานจ้งทั่วไป จำนวน 1 อัตรา - 26 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 3677 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก - 26 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 3742 คน
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก - 06 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 3532 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 อัตรา - 02 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 3706 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและราย ละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก - 22 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 3577 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 29 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 3425 คน
การขึ้นบัญชีผู้สอนแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 29 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 3387 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข้งขัน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 08 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 3127 คน
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 09 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 3153 คน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต้งตั้งบุคคลเป็นพนัก งานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 02 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 3342 คน
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองตาก - 13 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 3250 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกและกำหนดวันเวลาสถานที่ในการคัดเลือกและระเบียบอื่นๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก - 04 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 3248 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๒ อัตรา - 16 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 3423 คน
ผล การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก - 13 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 3352 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา - 22 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 3174 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา - 05 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 3300 คน
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - 09 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 3459 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) ของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 3203 คน
ยกเลิกประกาศรับสมัครการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองตาก (ปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) - 23 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 3009 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศลาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) (เพิ่มเติม) - 28 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 2989 คน
ผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองตาก - 25 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 3699 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑ อัตรา - 17 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 3928 คน
รับสมัครคัดเลือก พนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) เพิ่มเติม - 15 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 2966 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๙ รวม ๒๑ อัตรา - 01 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 3776 คน
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด. เทศบาลเมืองตาก - 05 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 2939 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) - 05 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 3095 คน
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ(ภาค ข) ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 02 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 2908 คน
รับ สมัครคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก - 17 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 2945 คน
รับสมัครคัด เลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฎิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการ ของเทศบาลเมืองตาก - 01 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 3145 คน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัด เทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) ของเทศบาลเมืองตาก - 01 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 3126 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 01 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 3008 คน
ผล การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 31 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 3561 คน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาล เมืองตาก 2 ตำแหน่ง - 28 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 5323 คน
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 18 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 3033 คน
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.เทศบาลเมืองตาก - 08 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 3051 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก - 01 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 2939 คน
ประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันฯ วิธีการสอบแข่งขันและสถานที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 18 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 3656 คน
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในการคัดเลือกกรณีเหตุพิศษ ไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู เทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 17 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 2938 คน
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก - 00 543 จำนวนผู้อ่าน 3059 คน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก 2 ตำแหน่ง - 15 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 3774 คน
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - 01 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 2968 คน
ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองตาก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริการงานช่าง 8) - 02 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 3113 คน
รับ สมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๘) - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 3448 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2558 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จากงบประมาณเทศบาลเมืองตาก - 13 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้อ่าน 3313 คน
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๘ ) - 11 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 3643 คน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - 09 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 3750 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 138 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 | 3 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000