Online จำนวน : 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
การ พัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ผังสัมพันธ์ทางความหมาย เรื่อง My School สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นุชรีย์ สอนสุวิทย์ - 00 543 จำนวนผู้อ่าน 7532 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับ นร.ม.2 โดย นางฐิตารีย์ โพธิ์เงิน ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 00 543 จำนวนผู้อ่าน 2019 คน
การจัดประสบการณ์เกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 โดย นางสุพัชรี สิงหนันท์ - 07 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1726 คน
การ พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชุดงานฝีมือสวย สดใสด้วยใบตอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นางนวพร นิธิกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม กองการศึกษาเทศบาลเมืองตาก อำเภอ - 09 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้อ่าน 1839 คน
การพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย นางทองศรี กลัดทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัย ชนะสงคราม กองการศึกษาเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก - 09 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้อ่าน 2016 คน
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ KWLH Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ - 18 เมษายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 2230 คน
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการควบคุมน้ำหนักของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ โดย นางไพลิน จารี - 12 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 2609 คน
โรงเรียนเทศบาลสายประทีป พานักเรียนทัศนศึกษาเขื่อนภูมิพลและวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน - 31 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 3309 คน
โรงเรียนเทศบาลสายประทีป เปิดโครงการสอน เสริม เติมพลังความรู้ - 28 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 2411 คน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลสายประทีป - 21 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 3277 คน
ระบำกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ชั้น ป.6 โดยนางเมตตา ซ่อนกลิ่น - 07 เมษายน 2553 จำนวนผู้อ่าน 4429 คน
ภาษาถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.3 โดย นางเบญจา เชียงทา - 07 เมษายน 2553 จำนวนผู้อ่าน 4878 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 62 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000