Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดย นางสาวศิริกร ทรงเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก - 23 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 231 คน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - 29 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 325 คน
รายงานผลการสอนวิชาเคมีโดยใช้เกมตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายกฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ - 20 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 449 คน
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊ส รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว32223 สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายกฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ - 20 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 442 คน
การพัฒนาและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร โดย นางสาวศิริรัตน์ แวงดา - 02 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 421 คน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายวิทวัส วรินทรา - 04 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1989 คน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เยาวชนที่ดี เรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางจิรานุช กาวี ครูชำนาญการ - 04 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1900 คน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางศิริขวัญ นันทวงษ์ - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2142 คน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางศิริขวัญ นันทวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1982 คน
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ม.5 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2347 คน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียน ม.6 โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1847 คน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเสริมศักยภาพการเรียนร่วมกับวิธีสอนแบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม สำหรับนักเรียน ม.3 โดย นางระพีพรรณ คงมีผล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1800 คน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ KWLH Plus สำหรับนักเรียน ม. 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนางระพีพรรณ คงมีผล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1864 คน
รายงานการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดฯ โดย นางสาวลภัสรดา คำพุฒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย - 13 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1617 คน
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ศึกษาวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองตากฯ โดย นางสาวทิตยา ป้องกัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย - 13 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1678 คน
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการสืบเสาอหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับ ป.6 โดย นางเบญจา กุลสิงห์ - 29 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1264 คน
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดแรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดย นางสาวหนึ่งฤทัย พุ่มจันทร์ - 29 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1240 คน
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) โดยนางนิรมล แก้วอยู่ - 11 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1037 คน
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต “เพศวิถี”โดยใช้รูปแบบ การจัดกิจกรรมแบบ R-C-A ระดับชั้น ม.1 โดยนายศักดา สีเมืองแก้ว ครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก - 22 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1280 คน
การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วม มือ(STAD) เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชณันตญา กองใจ ครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก - 22 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1298 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป เรื่อง สระ อะ สำหรับ ป.2 โดยนางเมธาวี ไชยเดช รร.เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ - 05 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1294 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับ ป.4 เรื่อง การคูณจำนวนที่เป็นพหูคูณของ 100 กับจำนวนมากกว่าสองหลัก โดย นางปวริศา ทิพย์กร รร.เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ - 05 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1197 คน
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคการสอน DR -TA รายวิชาภาษาอังกฤษ 11 ชั้นม. 6 โดย วิภารัตน์ ทาเอี่ยม ครูชานาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร - 08 กรกฎาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1235 คน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ฯ สำหรับ ม.1 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง โดย น.ส .จุฬาลักษณ์ ปานต๊ะระษี รร.เทศบาล 1 เทศบาลเมืองตาก - 11 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1539 คน
ชุด ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ(รายวิชาเพิ่มเติม) เรื่อง General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนางสาวพัทยา เทพกัน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1328 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 62 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000