Online จำนวน : 7 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประกวดราคาซื้อ หนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 135 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 04 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1624 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 28 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1422 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนคงเหลือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 28 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1534 คน
ประกวด ราคาซื้อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1522 คน
ประกวดราคาซื้อ โครงการเพิ่มประสิทธเภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 12 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1476 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยทางเข้าข้างธนาคาร ธอส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 02 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1493 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน และซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) - 21 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 1458 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรัรบปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 20 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 1442 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยทางเข้าข้างธนาคาร ธอส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 14 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 1398 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 09 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 1335 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 09 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 1232 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 09 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 1281 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน และซ้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 1195 คน
ขอเลื่อนวันที่ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ - 14 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 1414 คน
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อครุภัณฑืยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ประมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน - 08 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 1552 คน
ยกเลิกประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วยที่ 3 ส่วนคงเหลือ - 17 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 1290 คน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 (งบคงเหลือ) - 14 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 1377 คน
ประกาศ ประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง - 29 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 1457 คน
โครงการเพิ่มพูนความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการขับเคลื่อนปรัญาเศรษกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ - 24 มีนาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 1299 คน
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - 20 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 1431 คน
ประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์และอุปกรณ์ประกอบการดำเนินการฆ่าสัตว์ จำนวน ๑ แห่ง (ครั้งที่ ๓) - 15 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 1446 คน
ประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ - 20 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 1439 คน
ประมูลราคาให้ เช่าโรงฆ่าสัตว์และอุปกรณ์ประกอบการดำเนินการฆ่าสัตว์ จำนวน ๑ แห่ง - 18 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 1283 คน
โครงการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ DLIT - 02 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1336 คน
โครงการเช่าพร้อมติดตั้งไฟประดับถนน การจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสาย ฯประจำปี ๒๕๕๙ - 04 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 1468 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 280 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9 |  10 |  11 |  12 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000