Online จำนวน : 8 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
-ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding - 19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 1046 คน
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือช่วยชีวิตฯ จำนวน 1 คัน - 07 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 1095 คน
ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อม กระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 16 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1101 คน
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 27 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1205 คน
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 01 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1146 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จำนวน 2 โรงเรียน ด้วยวิธี e-Bidding - 10 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1242 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตากทั้ง 4 โรงเรียน ด้วยวิธี e-Bidding - 03 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1159 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อใหญ่ ชุมชนดอยคีรี ด้วย e-bidding - 30 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1138 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยข้างบ้านลุงดี ด้วยวิธี e-bidding - 16 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1096 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างคลีนิกหมอราเมศ ด้วยวิธี e-bidding - 00 543 จำนวนผู้อ่าน 1126 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อใหญ่ ชุมชนดอยคีรี ด้วยวิธี e-bidding - 09 กรกฎาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1130 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างคลีนิกหมอราเมศ ด้วยวิธี e-bidding - 03 กรกฎาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1146 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยพ่อใหญ่ ชุมชนดอยคีรี ด้วยวิธี e-bidding - 19 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1183 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนตากสินช่วงสี่แยกศาลตากสินถึงโรงน้ำแข็ง ต.หนองหลวง ด้วยวิธี e-bidding - 17 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1224 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อใหญ่ ชุมชนดอยคีรี ด้วยวิธี e-bidding - 09 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1212 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยพ่อใหญ่ ชุมชนดอยคีรี ด้วยวิธี e-bidding - 20 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1225 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายชี ด้วยวิธี e-bidding - 26 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 1231 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านพักคลังจังหวัด ด้วยวิธี e-Bidding - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 1194 คน
ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายชี ด้วยวิธี e-bidding - 12 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 1199 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจาจรถนนตากสินช่วงสี่แยกศาลตากสินถึงโรงน้ำแข็งตำบลหนองหลวง - 12 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 1211 คน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท. (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน - 07 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1290 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 02 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1376 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 14 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 1320 คน
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนตากสินช่วงสี่แยกศาลตากสินถึงโรงน้ำแข็งตำบลหนองหลวง - 07 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 1370 คน
ยก เลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 135 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) - 07 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1665 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 280 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000