Online จำนวน : 7 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาระบบสื่อสารออนไลน์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างทักษะสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน ด้วยวิธี e-bidding - 25 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 566 คน
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธี e-bidding - 25 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 555 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จำนวน 3 โรงเรียน ด้วยวิธี e-bidding - 08 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 518 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านแสนสราญ ด้วยวิธี e-bidding - 08 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 491 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านแสนสราญ ด้วยวิธี e-bidding - 08 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 508 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพต บริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธี e-bidding - 25 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 565 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 23 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 573 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติริมน้ำปิง ด้วยวิธี e-bidding - 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 582 คน
ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 10 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 1178 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองตาก ช่วงที่ 3 (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธี e-bidding - 30 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 1016 คน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน-คสล พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักซอยเหนือธนาคารออมสิน ด้วยวิธี e-bidding - 29 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 1329 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยเพชรเรือนทอง ด้วยวิธี e-bidding - 29 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 1198 คน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน-คสล ซอยใต้นิคมครู ด้วยวิธี e-bidding - 29 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 1180 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (คชจ.ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรีนและอาคารประกอบ) ด้วยวิธี e-bidding - 20 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 987 คน
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 5 พ.ค. 2564 ด้วยวิธี e-bidding โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม - 20 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 948 คน
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จำนวน ๒ โรงเรียน - 02 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 990 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบหนองคา เชื่อมถนนซอยหลังศูนย์สร้างทางตาก ด้วยวิธี e-bidding - 27 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 983 คน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยข้างคลินิกหมอราเมศ - 25 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 959 คน
ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงถนนมหาดไทยบำรุงตั้งแต่สี่แยกหลังพิพิธภัณฑ์ฯ - 25 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 980 คน
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย-ช่วงที่-๓ (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธี e-bidding - 20 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1146 คน
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาฯ (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนฯ) ด้วยวิธี e-bidding - 20 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 959 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองตาก ช่วงที่ 3 (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธี e-bidding - 11 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 970 คน
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธี e-bidding - 23 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 996 คน
ประกวดราคาซื้อ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธี e-bidding - 09 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 1021 คน
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ด้วยวิธี e-bidding - 21 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1055 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 280 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000