Online จำนวน : 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 13 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 395 คน
-ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 27 ธันวาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 391 คน
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 24 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 447 คน
-ยกเลิก-ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 21 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 409 คน
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 15 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 395 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 03 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 413 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 26 ตุลาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 404 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธี e-bidding - 19 ตุลาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 399 คน
-ยกเลิก- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 30 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 391 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธี e-bidding - 30 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 405 คน
### อบต.น้ำรึม ### ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ กว้าง 7 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธี e-bidding - 27 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 391 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 26 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 405 คน
ประกวดราคาจ้าง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธี e-bidding - 26 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 423 คน
-ร่าง- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธี e-bidding - 22 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 416 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 16 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 402 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย (ครั้งที่2) ด้วยวิธี e-bidding - 16 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 395 คน
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธี e-bidding - 16 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 386 คน
ประกวดราคา,รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธี e-bidding - 06 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 394 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย (ครั้งที่2) ด้วยวิธี e-bidding - 05 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 398 คน
ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 26 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 393 คน
ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 19 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 521 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding - 10 สิงหาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 486 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ด้วยวิธี e-bidding - 23 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 516 คน
-ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 10 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 533 คน
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาระบบสื่อสารออนไลน์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างทักษะสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน ด้วยวิธี e-bidding - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 523 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 280 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000