Online จำนวน : 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพต บริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 18 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 362 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านแสนสราญ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 13 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 371 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนมหาดไทยบำรุง - ถนนท่าเรือ ช่วง กม.0+280 - 0+850 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 13 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 364 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพต บริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 06 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 358 คน
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยข้างบ้านอาจสรย์นัยวัฒน์ ชุมชนปทุมคีรี เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 06 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 355 คน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 30 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 367 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ สายทางข้างโรงแรมสวนสิน ตำบลระแหง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 22 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 348 คน
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 30 พฤษภาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 375 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 พฤษภาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 376 คน
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลเมืองตากเป็นโคม LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 15 พฤษภาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 413 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 12 พฤษภาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 409 คน
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าเล่าเรียน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 02 พฤษภาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 358 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพตบริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 03 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 365 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพตบริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 31 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 366 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวมรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 27 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 387 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธี e-bidding - 24 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 368 คน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 17 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 431 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 17 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 363 คน
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร สังกัดเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๘๑๕ รายการ ด้วยวิธียื่นซองประมูลราคา - 13 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 468 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลเมืองตากเป็นโคมไฟ LED ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 09 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 496 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดกลางธุรกิจชุมชน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 01 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 386 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดกลางธุรกิจชุมชน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 22 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 364 คน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 09 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 431 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจอดรถบริเวณสวนสาธารณะริมน้ำปิงและก่อสร้างลานจอดรถ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 08 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 403 คน
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 18 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 434 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 280 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000