Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมโป๊ะกลางน้ำ ลานกระทงสายและโครงเหล็กถัก และจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงเหล็กสะพาน - 10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1354 คน
จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับถนนสายต่างๆ และไฟประดับภายในบริเวณงานประเพณีลอยกระทงสายฯ ประจำปี ๒๕๕๘ - 10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1431 คน
เช่าพร้อมติดตั้งไฟประดับถนนสายต่างๆ และไฟประดับภายในบริเวณงานประเพณีลอยกระทงสายฯ ประจำปี ๒๕๕๘ - 10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1259 คน
งานเช่าโต๊ะ , เก้าอี้และเต้นท์ พร้อมติดตั้งและขนย้าย - 10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1319 คน
งานจ้างออกแบบและจัดทำสคริปท์ พิธีกร และการแสดงบนเวที พิธีเปิด-ปิด - 10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1263 คน
งาน เช่าเครื่องกำหนดไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง - 10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1230 คน
งาน เช่าจอภาพ LED และจอโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน - 10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1236 คน
งาน จ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวและบันทึกภาพนิ่งและจัดทำวีดิทัศน์กิจกรรม - 10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1195 คน
งาน จ้างระบบเอฟเฟค ระบบพลุพร้อมติดตั้งและรื้อถอน - 10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1209 คน
งานเช่าเรือสุพรรณหงส์จำลอง จำนวน 1 ลำ - 10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1224 คน
งานจ้างออกแบบและติดตั้งระบบเทคนิคพิเศษเลเซอร์ - 10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1188 คน
งานจ้างออกแบบและติดตั้งเวทีการแสดง - 10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1205 คน
งานเช่าระบบแสง , ระบบเสียง, พร้อมติดตั้งและรื้อถอน - 10 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1195 คน
งานซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้งานลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง งบประมาณ 279,000 บาท - 03 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1275 คน
ให้นำรถบัสมาดำเนินการตรวจสภาพตามเงื่อนประกาศฯ - 18 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1335 คน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื่อเพลิง - 16 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1437 คน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ - 10 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1322 คน
สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน พร้อมน้ำมัน เชื้อเพลิง - 02 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1429 คน
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา (ถนนรามคำแหง) - 14 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1346 คน
ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนศรีดอนแก้ว ตำบล หนวงหลวง - 11 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1350 คน
สอบ ราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยชุมชนท่าแค และก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนท่าแคอุทิศ จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 2) - 05 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1365 คน
สอบ ราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา (ถนนรามคำแหง) - 04 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1260 คน
สอบ ราคาจ้างก่อสร้างส้วม 10 ที่นั่ง สน.ศท.ส.10 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม อ.เมืองตาก จ.ตาก จำนวน 1 หลัง - 23 กรกฎาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1302 คน
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๘๐ พรรษา เพื่อเป็นสนามแบตมินตัน - 22 กรกฎาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1314 คน
สอบ ราคาจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ สถานที่ตลาดสดเทศบาล 3 - 13 กรกฎาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1407 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 280 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 11 |  12 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000