Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานบริการสุขภาพ และสภาพแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองตาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 20 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารเรียนสร้อยอินทรนิล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้องโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 12 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสราญรมย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 06 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
ร่าง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วงจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 05 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยข้างบ้านอาจารย์นัยวัฒน์ ชุมชนปทุมคีรี เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 01 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสราญรมย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 30 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
ประกวดราจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 - 30 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 กิตติขจร สังกัดเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ - 28 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนทั้ง 4 อาคาร โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 25 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียนสร้อยอินทนิล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 25 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 22 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 22 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยข้างบ้านอาจารย์นัยวัฒน์ ชุมชนปทุมคีรี เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 15 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพต บริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 08 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 08 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 08 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 25 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 98 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยข้างบ้านอาจสรย์นัยวัฒน์ ชุมชนปทุมคีรี เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 18 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพต บริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 18 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านแสนสราญ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 13 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนมหาดไทยบำรุง - ถนนท่าเรือ ช่วง กม.0+280 - 0+850 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 13 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพต บริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 06 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยข้างบ้านอาจสรย์นัยวัฒน์ ชุมชนปทุมคีรี เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 06 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 30 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 274 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000