Online จำนวน : 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อใหญ่ ชุมชนดอยคีรี ด้วยวิธี e-bidding - 20 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1084 คน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานพิธีการจัดทำน้ำอภิเษก จังหวัดตาก จำนวน 4 งาน - สำนักปลัดเทศบาล - 09 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1062 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อ สร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านลุงดี ด้วยวิธี e-Bidding - 06 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1084 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนตากสิน ช่วงสี่แยกศาลตากสินถึงโรงน้ำแข็ง ต.หนองหลวง ด้วยวิธี e-bidding - 12 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1170 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายชี โดยวิธีคัดเลือก - 00 543 จำนวนผู้อ่าน 1204 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านพักคลังจังหวัด ด้วยวิธี E-Bidding - 11 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1237 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่อกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี E-Bidding - 28 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1219 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนตากสินช่วงสี่แยกศาลตากสินถึงโรงน้ำแข็ง ตำบลหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 1388 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 1349 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธี e-bidding - 08 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 1544 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน และ ซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 18 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1602 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำถนนข้างวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 1695 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ซอยเลียบหนองคา เชื่อมถนนซอย หลังศูนย์สร้างทางตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 1538 คน
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักซอยทางเข้าข้างธนาคาร ธอส. โดยวิธีคัดเลือก - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 1400 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยตรงข้ามบ้าน อ.สุทัศน์ ครองเกษร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 1374 คน
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องเล่นสนามชุดปีนป่ายเสริมทักษะ จำนวน 1 ชุด (23 รายการ) โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง - 19 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1439 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 14 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1436 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) - 07 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1419 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) - 26 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 1461 คน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) - 22 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 1554 คน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หนองหลวงอุทิศ ซอย ๑ ชุมชนปทุมคีรี - 04 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 1376 คน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอลหลังร้าน ทีเค บิ๊กบาย - 13 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 1250 คน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ - 15 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 1424 คน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4 โครงการ - 07 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1192 คน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ - 05 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1337 คน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้งจำนวน 9 รายการ - 23 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 1213 คน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคสล. เขต 2 จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 11 มิ.ย. 58 - 29 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1229 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 327 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000