Online จำนวน : 6 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงินฯ ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตากฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1087 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมุลข่าวสารกิจกรรมฯ ทางหนังสือพิมพ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1077 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ยเอกสารแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองตาก พร้อมเย็บมุม จำนวน 25 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1100 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าบริการพื้นที่ SSD Web Hosting สำหรับ Krathongsaitak.com และจดทะเบียนโดเมนเนม ฯ จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1060 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถตู้ประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 26 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1117 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานฯ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 รายการ - 14 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1232 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2564 (ฉบับประกาศใช้) จำนวน 100 เล่ม (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 09 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1184 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง (สถานธนานุบาล) - 29 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1149 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1165 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมทำรูปเล่ม โครงการปรับปรุงสภาพฯ ประจำปี 2563 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1151 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) - 21 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1143 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 รายการ (สถานธนานุบาล) - 16 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1161 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 14 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1178 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผ่าตัดทำหมันสุนัข/แมว จำนวน 220 ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1196 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน) - 02 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1157 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองตากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารอปท.ดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1156 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 10 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1142 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการฯ) - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1135 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการฯ) - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1134 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสำนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1097 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1073 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดูดโคลน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 28 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1091 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ฯ จำนวน 2 โรงเรียน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding - 27 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1100 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วยไม้กันสั่น Gimbal และ memory card โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน) - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1114 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1134 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 20 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1134 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑื วช 510-61-0062 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน) - 20 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1109 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - 20 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1116 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2564 จำนวน 55 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1110 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์บ้านเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 07 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1159 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมติดตั้งจำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 03 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1125 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พรบ.รายจ่าย ปี 2564 จำนวน 125 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 03 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1111 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (หมึก Fuji Xerox CT202876 จำนวน 7 กล่อง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 03 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1157 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นฯ ประจำปี 2563 (ช่วงที่ 2) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1136 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) - 23 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1158 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) - 23 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1113 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) - 23 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1122 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) - 23 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1063 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟมฯ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1098 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1128 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดแผ่นซิงค์ (ป้ายชี้ทาง) จำนวน 7 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สถานธนานุบาล - 13 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1105 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์บ้านเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1101 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการเฝ้าระวังฯ Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1119 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลงไฟล์แบบแปลนฯ พร้อมบรรจุไฟล์ลงในแฟลชไดร์ฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1118 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตาก จำนวน 2 โรงเรียน ด้วย e-bidding - 30 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1117 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกระจายเสียง (โทรโข่ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1103 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ - สถานธนานุบาล - 18 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1152 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A3 จำนวน 10 รีม) กองคลัง - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1147 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานพ่นสารเคมีควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ ประจำปี 2563ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1078 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1066 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง สถานธนานุบาล จำนวน 3 รายการ - 13 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1098 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) - 12 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1061 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนไทยชนะ ตั้งแต่สี่แยกวัดเชียงทองล่างถึงหน้าร้านกมลทรัพย์ ด้วยวิธี e-bidding - 28 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1157 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 28 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1160 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1092 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่ออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผ่านทางหนังสือพิมพ์บ้านเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1102 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยข้างบ้านนายทองสุข แม้นปาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1130 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง - สถานธนานุบาล - 19 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1072 คน
ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1074 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1125 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดย - 30 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1157 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายเครื่อง ปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 28 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1079 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยอาจารย์ประดิษฐ์ ด้วยวิธี e-bidding - 28 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1101 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนไทยชนะ ซอย 10 (ข้างบ้านป้าทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1040 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 23 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1068 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ด้วยวิธี e-bidding - 00 543 จำนวนผู้อ่าน 1045 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล งานธุรการ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองคลัง - 22 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1019 คน
ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สถานธนานุบาล - 22 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1015 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพาน คสล เชื่อมระหว่างบ่อบำบัดกับถนนข้างหอทวิพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1043 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยา ศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 15 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1036 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรื หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 15 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1052 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองตาก พร้อมรื้อถอนของเดิม ด้วยวิธี e-bidding - 15 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1034 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ - 10 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1054 คน
จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกัน เฝ้าระวัง ยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 07 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1024 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ - สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 23 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1043 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจ้างเหมาทำหน้ากากฯ จำนวน 15,979 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1275 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1070 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สถานธนานุบาล - 11 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1087 คน
จ้างจัดทำป้ายไวนิลกองโจร ประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการฯ จำนวน 3 ป้าย พร้อมติดตั้ง - กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 00 543 จำนวนผู้อ่าน 1083 คน
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระเป๋า จำนวน 7 ใบ) กองคลัง เทศบาลเมืองตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1072 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำเบาะเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง - สถานธนานุบาล - 02 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1091 คน
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ - สถานธนานุบาล - 24 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 1047 คน
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ของศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาลเมืองตาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 11 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 1301 คน
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ปชส. การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย กองคลัง - 06 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 1122 คน
จ้างจัดทำรายงานผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบ 2562 เทศบาลเมืองตาก จำนวน 1000 เล่ม กองวิชาการและแผนงาน - 06 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 1077 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี2562 จำนวน 1,000 เล่ม กองวิชาการและแผนงาน - 31 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 834 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองการศึกษา จำนวน 17 รายการ - 31 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1107 คน
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการติดตามฯ จำนวน 70 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 31 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1103 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 ราย - 29 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1045 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองวิชาการและแผนงาน และศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองตาก - 27 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1115 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองคลัง กองวิชาการและแผนงาน และกองสวัสดิการสังคม - 09 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1122 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการพื้นที่ SSD Web Hosting สำหรับ tessabantak.go.th จำนวน 1 ปี และเช่าบริการจดทะเบียนโดเมน tessabantak.go.th จำนวน 1 ปี - 14 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1047 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1165 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงรถสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1099 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1192 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานธนานุบาล จำนวน 7 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1151 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อ สร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 15 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1158 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงินและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1066 คน
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 1057 คน
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัด เทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน ด้วยวิธี e-bidding จำนวน 2 โรงเรียน - 23 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1104 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 327 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 | 4 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000