Online จำนวน : 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4713 ตาก งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2685 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องผู้อำนวยการกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2688 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองช่างสุขาภิบาล - 13 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2665 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 11 รายการ รายนามนายมานพ สอนทิพย์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 09 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2668 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 21 รายการ รายนามนายทองดี อินสะอาด (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 09 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2669 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินย่อย เบอร์ 3/4 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2661 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนปทุมคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2730 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2672 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2656 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2698 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ กองสวัสดิการสังคม - 29 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2653 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถกะบะบรรทุก (ท้ายลาด) หรือรถเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2668 คน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธี e-bidding - 22 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2641 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่านและเครื่องชาร์จถ่านสำหรับใส่เครื่องวัดอุณหภูมิ) จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2669 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 15 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2697 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารเรียนมัธยม อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธี e-bidding - 09 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2713 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารงบประมาณฯ พร้อมเย็บแล็คซีน จำนวน 85 เล่ม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2672 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถกระบะบรรทุก (ท้ายลาด) หรือรถเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2721 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 04 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2684 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2678 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2689 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2667 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2704 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2682 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 3 ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2753 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศที่ติดไว้ใช้งาน ณ ห้องปฎิบัติงานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2785 คน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) จำนวน 1 รายการ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2748 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2769 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน 80-6465 ตาก กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2739 คน
-ยกเลิก- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนเลือกตั้งฯ จำนวน 6 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2783 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2802 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 อัตรา (รายเดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2836 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 3 อัตรา (รายเดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2735 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบัตรทาบผู้พิการทางสายตาฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2774 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานสูบสิ่งปฎิกูล จำนวน 1 อัตรา(รายเดิม) - กองช่างสุขาภิบาล - 31 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2795 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-4683 ตาก จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2814 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงป้ายไวนิลคะแนนเลือกตั้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 24 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2819 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งตามหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 24 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2788 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ศูนย์บริการสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 22 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2793 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง (รายเดิม) จำนวน 1 อัตรา โดยจ้างต่อเนื่องรายเดิม - 22 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2778 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 03 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2852 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 01 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2812 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (รายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 2854 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองคลัง - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 2814 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากและนายกเทศมนตรีเมืองตาก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 2893 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 2843 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มกราคม 2564 - กองวิชาการและแผนงาน - 17 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 2857 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานรักษาความสะอาดฯ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 2863 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 28 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2955 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องบันทึกภาพ Mirorless จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 28 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2956 คน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ประกอบสำนวนการสอบสวนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 28 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2906 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 26 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2825 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองคลัง - 26 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2817 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - กองวิชาการและแผนงาน - 25 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2816 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์โตโยต้าวีโก้ หมายเลขทะเบียน กข 7157 ตาก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่าง - 22 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2821 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองคลัง - 22 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2796 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล, จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, จัดทำกระเป๋าผ้า โครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ชุมชน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 22 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2876 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองคลัง - 21 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2797 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงเหล็กติดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 20 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2793 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสวัสดิการสังคม - 19 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2801 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม โครงการจัดทำแผนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสวัสดิการสังคม - 19 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2800 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าการใช้บริการพื้นที่ SSD Web Hosting และค่าบริการจดทะเบียนโดเมน tessabantak.go.th จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 19 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2801 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-0538 ตาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 15 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2833 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองคลัง - 12 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2824 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-7486 ตาก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 12 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2863 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 12 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2821 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการ - สถานธนานุบาล - 08 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2870 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯ หมายเลขทะเบียน 80-6465 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 08 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2891 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯ หมายเลขทะเบียน 80-7486 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 08 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2891 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8376 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 08 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2861 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 07 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2868 คน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานขับรถเก็บขนขยะฯ จำนวน 1 อัตรา - กองช่างสุขาภิบาล - 07 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2839 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์บัสปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสวัสดิการสังคม - 04 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2858 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึกฯ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสวัสดิการสังคม - 04 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2850 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสวัสดิการสังคม - 04 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 2841 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 29 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2841 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 24 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2845 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 24 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2862 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองตากได้รับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 22 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2930 คน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 21 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2855 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มรายงานผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบ 2563 ของเทศบาลเมืองตาก จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 21 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2829 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 - 18 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2873 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563ฯ - 18 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2810 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 17 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2826 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสวัสดิการสังคม - 15 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2820 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 14 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2822 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 14 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2824 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสวัสดิการสังคม - 03 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2787 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ต 0754 ตาก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 03 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2813 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 03 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2802 คน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้งจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดทำแผนฯ - กองสวัสดิการสังคม - 02 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2791 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กง 7026 ตาก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2791 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุสปอตโฆษณาฯ ผ่านสื่อสถานีวิทยุฯ อสมท. จังหวัดตาก F.M 97.25 MHz จำนวน 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 01 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2823 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสวัสดิการสังคม - 26 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 2780 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสวัสดิการสังคม - 18 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 2919 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานเก็บขนขยะฯ จำนวน 1 อัตรา - กองช่างสุขาภิบาล - 17 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 2899 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ฯ จำวน 25 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงานฯ - 17 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 2907 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 17 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 2861 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- กองสวัสดิการสังคม - 17 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 2869 คน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าบริการพื้นที่ SSD Web Hosting สำหรับ Krathongsaitak.comฯ จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 2803 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 334 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 | 3 |  4 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000