Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ สังกัดเทศบาลเมืองตาก เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ - 20 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 114 รายการ - 14 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 - 12 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
ปิด และ เปิดสนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก - 11 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง "ดาวรุ่งกระทงสาย" ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้าฯ ณ บริเวณสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี - 05 กันยายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 197 คน
เปิดสนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก อาคาร 80 พรรษามหาราชันย์ - 21 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 - 21 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 16 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก อาคาร 80 พรรษามหาราชันย์ - 11 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 127 คน
รายชื่อแม่ดีเด่นของชุมชน ประจำปี 2566 - 07 สิงหาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 - 26 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 17 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุระกรรมชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง - 03 กรกฎาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
นโยบายและกรอบทิศทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - 29 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 28 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ - 28 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
ระเบียบเทศบาลเมืองตาก ว่าด้วยการใช้สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2564 - 23 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 23 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ.2566- 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 / 2566 - 21 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 07 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 143 คน
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตากสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 02 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 01 มิถุนายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน - 16 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
ประกาศค่ากลางคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก ณ 1 เมษายน 2566) - 26 พฤษภาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
รายชื่อพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก ณ 1 เมษายน 2566) - 26 พฤษภาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) - 27 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 108 คน
เลื่อนนัดการประชุมเทศบาลเมืองตากสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 20 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
เชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 18 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 101 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 18 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 79 คน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Polity) ของเทศบาลเมืองตาก - 12 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 123 คน
กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 - 10 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
การออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดินของประชาชนในพื้นที่ - 10 เมษายน 2566 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
ลดราคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 - 23 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 177 คน
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 14 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 198 คน
ประกาศ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาโครงการอนุษ์รักประเพณีสงกรานต์ - 14 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ - 14 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 273 คน
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 03 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 92 คน
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก - 13 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 90 คน
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก - 13 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 88 คน
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก - 13 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก - 13 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
การขยายเวลาการจัดทำบัญชีรากการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566 - 07 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2566 - 31 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 61 คน
ราคาประเมินคุณทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 - 20 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 72 คน
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองตากใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) - 13 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 108 คน
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ.2566- 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2566 - 19 ธันวาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 - 15 ธันวาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 179 คน
การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ.2566 - 15 ธันวาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
รายชื่อพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) ผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง ณ 1 ตุลาคม 2565) - 13 ธันวาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 67 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 166 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000