Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
เปิดสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
การตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งและการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
เปิดอาคาร 80 พรรษา มหาราชันย์ (สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก) ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 02 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
ระเบียบเทศบาลเมืองตาก ว่าด้วยการใช้สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2564 - 02 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาก เรื่อง การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) - 16 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 16 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
เลื่อนการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก - 13 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 160 คน
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ - 13 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 114 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 - 13 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 116 คน
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี - 08 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 159 คน
หยุดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก (กรณีพิเศษ) - 29 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 139 คน
การแก้ไขชื่อกอง และชื่อฝ่าย - 19 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 132 คน
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน - 19 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 141 คน
ขอความร่วมมือหยุดการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว (ต่อ) ตลาดนัดวันเสาร์ กาดจอมพล กาดนั่งยองคล้องย่าม ฯ - 21 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 104 คน
ปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก - 16 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 86 คน
ปิดการใช้อาคาร 80 พรรษามหาราชันย์ (สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก) - 16 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 80 คน
หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองตาก (กรณีเหตุพิเศษ) - 16 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 67 คน
ขอความร่วมมือหยุดการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว ตลาดนัดวันเสาร์ กาดจอมพล กาดนั่งยองคล้องย่าม เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก - 09 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 102 คน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3 - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 365 คน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 2 - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 221 คน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 226 คน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 331 คน
เปลี่ยนแปลง - หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก / นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 23 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 232 คน
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก / นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 23 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 157 คน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 559 คน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 2 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 303 คน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 481 คน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 251 คน
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองตาก - 04 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 327 คน
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก - 04 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 199 คน
ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองตาก ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ - 07 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1052 คน
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 13 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 648 คน
กำหนดวันหยุดทำการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก (โรงรับจำนำ) - 10 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 751 คน
สรุปผลการจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 และขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 ฯ - 21 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 541 คน
สรุปผลการจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ รวมระยะทางยาว 0.861 กม. - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 610 คน
หลักเกณฑ์การลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 579 คน
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 28 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 418 คน
รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) - 18 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 383 คน
การตรวจสอบรายการบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้างกลางติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 10 ปี โดยไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียน - 12 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 369 คน
ประกาศ ปิดการใช้สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก - 03 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 353 คน
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการยื่นคำขอฯ ต่างๆ ในสำนักงานเทศบาลเมืองตาก - 18 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 536 คน
ยกเลิกประกาศ ระงับการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตาก - 02 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 586 คน
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี ประจำปี 2563 - 01 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 642 คน
รายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 01 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 864 คน
การกำหนดมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงทาน - 27 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 547 คน
เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองตาก เนื่องจากเหตุพิเศษ - 27 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 444 คน
การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) - 24 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 521 คน
ปิดการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองตาก เนื่องจากเหตุพิเศษ - 07 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 469 คน
เรื่อง ระงับการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตาก - 03 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 494 คน
ปิดสถานที่ในพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตาม มาตรการยับยั้งการระบาดภายในจังหวัดตาก - 20 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 544 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 103 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000