Online จำนวน : 9 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
 
 
User :
Pass :
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองตาก
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก
ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองตาก ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กำหนดวันหยุดทำการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก (โรงรับจำนำ)
ประกาศทั้งหมด : 105 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนปทุมคีรี 03-12-2563
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนตากสิน 08-12-2563
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนดอยคีรี 02-12-2563
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนคุ้มสินไทย 15-12-2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 (440 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 195 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ร่าง - ครั้งที่ 3 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์ราชการ (จังหวัดตาก) ด้วยวิธี e-bidding
ร่าง - ครั้งที่ 3 ประกวดราคาซื้อรถ ยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding (ครั้งที่ ๒)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน(อาคารเด็กเล็ก 200 คน) โรงเรีนยเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวงเวียน คสล. บริเวณสามแยกโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ด้วยวิธี e- bidding ครั้งที่ 2
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 192 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4713 ตาก งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องผู้อำนวยการกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองช่างสุขาภิบาล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 11 รายการ รายนามนายมานพ สอนทิพย์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 21 รายการ รายนามนายทองดี อินสะอาด (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด : 263 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ซอยเลียบหนองคา เชื่อมซอยหลังศูนย์สร้างทางตาก
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำข้างวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 5 โครงการ
ราคากลาง โครงการงานประเพณีลอยกระทงสายฯ ประจำปี 2560 จำนวน 16 รายการ
ตาราง ปปช. 07 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดถนนไทยชนะ (นายสมศักดิ์ บุญสา)
ทั้งหมด : 51 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 พนักงานจ้างตามภารกิจ 11 อัตรา และ พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองตาก
ทั้งหมด : 124 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

จำนวนทั้งหมด : 4 รายการ อ่านเพิ่มเติม
 
จำนวนทั้งหมด : 10 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


ทั้งหมด : 57 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000