Online จำนวน : 12 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
 
 
User :
Pass :
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 2
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 1
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองตาก
เปลี่ยนแปลง - หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก / นายกเทศมนตรีเมืองตาก
ประกาศทั้งหมด : 105 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
คำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1415/2564 ลงวันที่ 30 เม.ย. พ.ศ. 2564
คำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประชาคมในเขตเทศบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการดำเนินการก่อสร้าง 06-08-2563
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนเด่นสน 30-11-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 195 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 3
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟจราจรสี่แยกศาลตากสิน ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์ราชการ (จังหวัดตาก) ด้วยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จำนวน 2 โรงเรียน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 192 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะแกรงแยกขยะรีไซเคิลฯ จำนวน 6 ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพพันธุ์กล้าไม้ฯ จำนวน 8 รายการ (กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในเขตเทศบาลเมืองตาก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 2 ส.ค. - 30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคล งานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. - 30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด : 263 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ตาราง ปปช. 07 โครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองตาก
ตาราง ปปช.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถนนหมายเลข 1049 (ถนนท่าเรือ) และ โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนบริเวณศูนย์ราชการ (จังหวัดตาก)
ตาราง ปปช. 01 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ตาราง ปปช. 01 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ตาราง ปปช. 07 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน
ทั้งหมด : 51 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา
ผลการสรรหาสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 อัตรา
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองตาก
ทั้งหมด : 124 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

จำนวนทั้งหมด : 4 รายการ อ่านเพิ่มเติม
 
จำนวนทั้งหมด : 10 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


เอกสาร ประกอบการสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.3 โดย นางศิริขวัญ นันทวงษ์
หนังสือเสริม ประสบการณ์ เรื่อง การปฏิบัติดนตรีวงเครื่องสายไทย วิชาชมรมดนตรีไทย ชั้น ม.2 เรื่อง ซออู้ โดย นายวิริยะ สารเกตุ
ชุด กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ ชั้น ม.1 โดย นายธีรพล คงมีผล ครูวิทยฐานะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางพัชรี บุญเสริม
รายงานการศึกษาผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการสะเต็มศึกษาเพื่อ พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ผู้ศึกษา นางอนุศรา อุดทะ
การ พัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ผังสัมพันธ์ทางความหมาย เรื่อง My School สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นุชรีย์ สอนสุวิทย์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับ นร.ม.2 โดย นางฐิตารีย์ โพธิ์เงิน ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
การจัดประสบการณ์เกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 โดย นางสุพัชรี สิงหนันท์
การ พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชุดงานฝีมือสวย สดใสด้วยใบตอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นางนวพร นิธิกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม กองการศึกษาเทศบาลเมืองตาก อำเภอ
การพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย นางทองศรี กลัดทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัย ชนะสงคราม กองการศึกษาเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ทั้งหมด : 57 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000