Online จำนวน : 13 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
 
 
User :
Pass :
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือหยุดการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว (ต่อ) ตลาดนัดวันเสาร์ กาดจอมพล กาดนั่งยองคล้องย่าม ฯ
ปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก
ปิดการใช้อาคาร 80 พรรษามหาราชันย์ (สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก)
หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองตาก (กรณีเหตุพิเศษ)
ขอความร่วมมือหยุดการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว ตลาดนัดวันเสาร์ กาดจอมพล กาดนั่งยองคล้องย่าม เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก
ประกาศทั้งหมด : 105 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสมัครหรือผู้ที่สนใจ เข้าถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชม. ในรูปแบบ Online e-learning
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
เปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก
การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อคัดเลือกผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับมอบตัวนักเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 195 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ คชจ.ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมหาดไทยบำรุงตั้งแต่สี่แยกหลังพิพิธภัณฑ์ถึงสี่แยกไฟแดงวัดมะเขือแจ้ ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟจราจรสี่แยก รร.อนุบาลตาก ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธี e-bidding
-ร่าง- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธี e-bidding
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 192 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบฯ 2564 จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสวัสดิการสังคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอะคริลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ จำนวน 1 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอะคริลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ จำนวน 1 รายการ(3ป้าย) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ฯ จำนวน 12 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด : 263 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านพักคลังจังหวัด จำนวน 1 เส้น
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านยายแรม จำนวน 1 เส้น
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายชี จำนวน 1 เส้น
ตาราง ปปช. 07 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองหลวง
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ชุดปีนป่ายเสริมทักษะ ขนาดไม่น้อยกว่า 950x750x245 ซม . จำนวน 1 ชุด
ทั้งหมด : 51 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลเมืองตาก
ผลการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เอกคณิตศาสตร์ ,อังกฤษ, นาฎศิลป์)
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา
ทั้งหมด : 124 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

จำนวนทั้งหมด : 4 รายการ อ่านเพิ่มเติม
 
จำนวนทั้งหมด : 10 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้น ม.1 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย นางเกศกนก พันธ์ศรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชั้น ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี โดย นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.2 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด ตาก โดย นายทวิชากร หลวงวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้ เทคนิค STAD เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1 จำนวนเต็ม โดย นางสาววีรวัลย์ เครืออิ่ม ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชุดที่ 1 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ โดย นางสาววิภาดา ต๊ะวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับ นักเรียนชั้น ม.3 เรื่อง อสมการ โดย นางสาวสุมาลี ปรีติปริทรรศน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางเนตรนารี ไพโรจน์พิริยะกุล
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ กิจกรรมเพาะกล้าปลูกนา
หนังสือส่งเสริมการอ่าน "เมืองตากของเรา" โดย ระพีพรรณ คงมีผล โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
แบบฝึก ทักษะ การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้น ม.6 โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน
ทั้งหมด : 57 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000