Online จำนวน : 8 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
 
 
User :
Pass :
 
 
 
 
 
 
 
 
ปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก
ปิดการใช้อาคาร 80 พรรษามหาราชันย์ (สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก)
หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองตาก (กรณีเหตุพิเศษ)
ขอความร่วมมือหยุดการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว ตลาดนัดวันเสาร์ กาดจอมพล กาดนั่งยองคล้องย่าม เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3
ประกาศทั้งหมด : 94 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนเชียงทองเหนือ-ใต้ 08-12-2563
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนหนองหลวง 08-12-2563
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนศรีดอนแก้ว 07-12-2563
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนระแหง 21-12-2563
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนไผ่ล้อม 22-12-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 175 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
-ร่าง- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 3
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟจราจรสี่แยกศาลตากสิน ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์ราชการ (จังหวัดตาก) ด้วยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 178 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
-ยกเลิก- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนเลือกตั้งฯ จำนวน 6 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 อัตรา (รายเดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 3 อัตรา (รายเดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบัตรทาบผู้พิการทางสายตาฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล
ดูทั้งหมด : 209 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ตาราง ปปช. 01 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 4
ตาราง ปปช. 07 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ตาราง ปปช. 07 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์
ตาราง ปปช. 01 โครงการเทพื้น คสล. บริเวณอาคารเรียน 4 ชั้น (หลังใหม่) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะ สงคราม
ทั้งหมด : 51 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฎิบัติการ
---ยกเลิก--- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองตาก จำนวน 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองตาก
ทั้งหมด : 122 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

จำนวนทั้งหมด : 4 รายการ อ่านเพิ่มเติม
 
จำนวนทั้งหมด : 10 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการสืบเสาอหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับ ป.6 โดย นางเบญจา กุลสิงห์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดแรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดย นางสาวหนึ่งฤทัย พุ่มจันทร์
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) โดยนางนิรมล แก้วอยู่
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต “เพศวิถี”โดยใช้รูปแบบ การจัดกิจกรรมแบบ R-C-A ระดับชั้น ม.1 โดยนายศักดา สีเมืองแก้ว ครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วม มือ(STAD) เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชณันตญา กองใจ ครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป เรื่อง สระ อะ สำหรับ ป.2 โดยนางเมธาวี ไชยเดช รร.เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับ ป.4 เรื่อง การคูณจำนวนที่เป็นพหูคูณของ 100 กับจำนวนมากกว่าสองหลัก โดย นางปวริศา ทิพย์กร รร.เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคการสอน DR -TA รายวิชาภาษาอังกฤษ 11 ชั้นม. 6 โดย วิภารัตน์ ทาเอี่ยม ครูชานาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ฯ สำหรับ ม.1 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง โดย น.ส .จุฬาลักษณ์ ปานต๊ะระษี รร.เทศบาล 1 เทศบาลเมืองตาก
ชุด ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ(รายวิชาเพิ่มเติม) เรื่อง General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนางสาวพัทยา เทพกัน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
ทั้งหมด : 57 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000