Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
 

พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์
รองปลัดเทศบาล
รักษาการ ปลัดเทศบาลเมืองตาก
 

นายคงภัค วงษ์วัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางปนัดดา เกตุเทศ
ผู้อำนวยการกองคลังนางโสภา ทับผึ้ง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางจรรย์จรี บุญเรือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางขนิษฐา ลิ้มสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายวันชาติ เผือกผ่อง
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง และ
กองช่างสุขาภิบาล

นางสาวบุษบง คุช
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายชัยสิทธิ์ เสวรันต์
ผู้อำนวยการสถานธนานุบาล
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000