Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
 

พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์
รองปลัดเทศบาล
รักษาการ ปลัดเทศบาลเมืองตาก
 

นายคงภัค วงษ์วัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางปนัดดา เกตุเทศ
ผู้อำนวยการกองคลังนางโสภา ทับผึ้ง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางจรรย์จรี บุญเรือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางขนิษฐา ลิ้มสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

นายชัยสิทธิ์ เสวรันต์
ผู้อำนวยการสถานธนานุบาล
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000