Online จำนวน : 8 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - 23 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก 4 รูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 16 -30 กย. 2564 - 10 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
การจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความต้องการของประชาชน ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2566-2570 - 08 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 01 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
ขอความร่วมมือสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท สถานบันเทิง ร้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการทางธุรกิจ - 20 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 60 คน
การรับชำระเงินผ่านระบบโอนเงินออนไลน์ เทศบาลเมืองตาก - 11 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
มาตราการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 11 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
การผ่อนผันหรือขยายเวลาชำระหนี้แก่ผู้จำนำ และรับชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
การป้องกันเด็กจมน้ำ - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ระหว่างวันที่ 2-13 ส.ค. 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
...
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ระหว่างวันที่ 19-30 ก.ค. 2564 - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
...
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 2564 - 09 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
...
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ค. 2564 - 08 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 89 คน
...
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 - 18 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 121 คน
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำ เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) - 17 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 110 คน
เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสมัครหรือผู้ที่สนใจ เข้าถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชม. ในรูปแบบ Online e-learning - 09 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 110 คน
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ - 08 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 107 คน
เปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก - 04 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 119 คน
การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อคัดเลือกผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น - 19 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 142 คน
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับมอบตัวนักเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 17 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 132 คน
คำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1415/2564 ลงวันที่ 30 เม.ย. พ.ศ. 2564 - 06 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 156 คน
คำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว - 06 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 161 คน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) - 29 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 184 คน
ประชาคมในเขตเทศบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการดำเนินการก่อสร้าง 06-08-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 158 คน
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนเด่นสน 30-11-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 146 คน
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนเชียงทองเหนือ-ใต้ 08-12-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 117 คน
...
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนหนองหลวง 08-12-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 122 คน
...
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนศรีดอนแก้ว 07-12-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 112 คน
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนระแหง 21-12-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 97 คน
...
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนไผ่ล้อม 22-12-2563 - 27 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 195 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000