Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
มาตราการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกาะทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 - 04 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
พาณิชย์ จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี ราคาประหยัด - 04 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
ประชาสัมพันธ์การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก - 04 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 02 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
นโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 23 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
asd ...
ปิดซ่อมแซมทาสีพื้นสนามกีฬาตากสิน เทศบาลเมืองตาก (สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล และสนามวอลเลย์บอล) - 17 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 - 16 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - 10 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้มาตรการ 5ป + 1ข - 10 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
จังหวัดตาก และ สนง. กสทช. แจ้งเตือนภัย!!!! แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์ล่อลวงประชาชน - 10 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 18 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
การรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจะดำเนินงานโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.ศาลาประชาคมหมู่บ้านเนินมะคึก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำรึม - 09 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 94 คน
การประมูลให้เช่าพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตาก - 28 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 56 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - 12 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 66 คน
ปิดการใช้สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์วันสงกรานต์ ตั้งแต่ 13-15 เม.ย. 65 - 08 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 60 คน
ขอเชิญร่วมการชี้แจงทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการประกอบขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิง - 05 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 119 คน
...
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน - 01 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
...
การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตาก ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 - 11 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 87 คน
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อของ หน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2565 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 162 คน
กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สม้ัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 28 ก.พ. 65 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 81 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน มีนาคม 2565 ในวันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 65 ณ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก - 21 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 87 คน
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 เทศบาลเมืองตาก - 07 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 121 คน
การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิง ฯ รายนายคกร เพียรสุภาพ และนายธนรัตน์ อัศวสุธีรกุล - 07 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 91 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 - 20 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 139 คน
...
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) แบบ Onsite - 21 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 128 คน
ปิดการใช้สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก - 29 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 229 คน
เปลี่ยนแปลงวันปิดทำการสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก - 29 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 124 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล - 16 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 137 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 - 25 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 178 คน
...
ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องการยื่นคำร้องและวิธีพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 663 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 238 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000