Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
 
 
Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ เทศบาลเมืองตาก - 20 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
รางวัลการประกวดกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๓ - 20 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
#### เปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและพื้นที่จำหน่ายกระทง #### - 14 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
หลักเกณฑ์โครงการประกวดภาพถ่าย งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้หัวข้อ 'แสงแห่งห้วงธารา สืบสานงานกระทงสาย วิถีชีวิตใหม่ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง' - 14 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
...
สรุปผลการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิงฯ - 29 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล - 25 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 - 22 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิง ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รายนายคกร เพียรสุภาพ และนายธนรัตน์ อัศวสุธีรกุล - 08 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
ขอเลื่อนการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน การขอถอนสภาพที่ดินฯ บริเวณหนองมณีบรรพต อ.เมืองตาก จ.ตาก - 17 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 102 คน
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 (ภาษีของปี 2563) - 11 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 139 คน
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 (ภาษีของปี 2563) ณ กองคลัง ชั้น 1 เทศบาลเมืองตาก ***เพื่อความรวดเร็วกรุณาเตรียม หนังสือแจ้งประเมินภาษี ภดส.6 และ ภดส.7 ที่ได้รับ พร้อมบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน (ใช้สำ...
การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "การขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา8 และ การขอใช้ประโยชน์ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณหนองน้ำมณีบรรพต อ.เมืองตาก จ.ตาก - 04 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 99 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 107 คน
การจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการดำเนินงานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ - 23 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 110 คน
...
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 - 18 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 223 คน
...
เปิดศูนย์การเรียนรู้เสน่ห์กระทงสาย - 16 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 201 คน
แผนการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ก่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 - 12 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 181 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 - 05 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 214 คน
การตรวจสอบรายการบุคคลที่มีรายชื่ออยุ่ในทะเบียนบ้านกลาง ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี - 29 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 217 คน
เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการใช้สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก - 25 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 158 คน
รายชื่อผู้ประสบวาตภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ เทศบาลเมืองตาก - 20 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 169 คน
...
เลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - 00 543 จำนวนผู้อ่าน 211 คน
...
ประกาศจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - 24 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 221 คน
ประกาศ สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ ชำรุด เสื่อมสภาพ - 16 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 213 คน
แผนการดำเนินการสกัด ยับยั้ง ป้องกัน ควบคุม เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2 เทศบาลเมืองตาก - 08 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 241 คน
การใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค - 08 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 174 คน
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 08 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 157 คน
การผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก - 08 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 142 คน
การปรับลดดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) - 07 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 144 คน
เลื่อนการจำหน่าย ทรัพย์หลุดจำนำ - 03 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 114 คน
ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ของสถานธนานุบาล - 19 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 157 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 134 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000