Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) แบบ Onsite - 21 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
ปิดการใช้สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก - 29 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 72 คน
เปลี่ยนแปลงวันปิดทำการสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก - 29 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล - 16 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องการยื่นคำร้องและวิธีพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 570 คน
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 409 คน
การเปิดลงทะเบียนพื้นที่จำหน่ายสินค้า (เฉพาะผู้ค้ารายรอบอาคารกิตติคุณ) และพื้นที่จำหน่ายกระทง - 04 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 419 คน
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 - 01 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 397 คน
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 19 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 413 คน
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 395 คน
ผลการคัดเลือกนักเรีนยและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 453 คน
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก 4 รูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 437 คน
อนุญาตให้จัดการจราจรเดินรถทางเดียว บริเวณถนนซอยข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด(เก่า) อ.เมือง จตาก เวลา 16.00 - 20.00 น. - 30 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 403 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - 23 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 466 คน
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก 4 รูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 16 -30 กย. 2564 - 10 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 487 คน
การจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความต้องการของประชาชน ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2566-2570 - 08 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 448 คน
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 01 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 453 คน
ขอความร่วมมือสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท สถานบันเทิง ร้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการทางธุรกิจ - 20 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 462 คน
การรับชำระเงินผ่านระบบโอนเงินออนไลน์ เทศบาลเมืองตาก - 11 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 459 คน
มาตราการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 11 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 432 คน
การผ่อนผันหรือขยายเวลาชำระหนี้แก่ผู้จำนำ และรับชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 437 คน
การป้องกันเด็กจมน้ำ - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 441 คน
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ระหว่างวันที่ 2-13 ส.ค. 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 431 คน
...
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ระหว่างวันที่ 19-30 ก.ค. 2564 - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 461 คน
...
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 2564 - 09 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 453 คน
...
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ค. 2564 - 08 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 468 คน
...
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 - 18 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 504 คน
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำ เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) - 17 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 494 คน
เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ สมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสมัครหรือผู้ที่สนใจ เข้าถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชม. ในรูปแบบ Online e-learning - 09 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 491 คน
ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ - 08 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 485 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 208 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000