Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
 
 
Online จำนวน : 10 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as
แบบสำรวจความต้องการการทำงานของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 07 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
...
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก (โรงรับจำนำ) - 29 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 66 คน
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 - 25 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 70 คน
...
ประกาศเทศบาลเมืองตาก มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตาก - 25 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 96 คน
รางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก - 24 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 103 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 - 18 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 104 คน
หลักเกณฑ์และรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก - 16 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2563 - 08 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหัดตาก และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก - 03 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 81 คน
การเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พ.ศ. 2563 - 01 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 92 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 125 คน
ผลการประกวดกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๓ - 05 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 111 คน
ประกาศสำนักงานเจ้าท่าฯ - เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในวันลอยกระทง พ.ศ. 2563 - 29 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 99 คน
ประกาศสำนักงานเจ้าท่าฯ - มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-1) ในวันลอยกระทง พ.ศ. 2563 - 29 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 110 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ของสถานธนานุบาล - 29 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 135 คน
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ เทศบาลเมืองตาก - 20 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 102 คน
รางวัลการประกวดกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๓ - 20 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 130 คน
#### เปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและพื้นที่จำหน่ายกระทง #### - 14 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 121 คน
หลักเกณฑ์โครงการประกวดภาพถ่าย งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้หัวข้อ 'แสงแห่งห้วงธารา สืบสานงานกระทงสาย วิถีชีวิตใหม่ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง' - 14 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 352 คน
...
สรุปผลการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิงฯ - 29 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 137 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล - 25 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 116 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 - 22 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 137 คน
การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิง ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รายนายคกร เพียรสุภาพ และนายธนรัตน์ อัศวสุธีรกุล - 08 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 182 คน
ขอเลื่อนการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน การขอถอนสภาพที่ดินฯ บริเวณหนองมณีบรรพต อ.เมืองตาก จ.ตาก - 17 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 187 คน
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 (ภาษีของปี 2563) - 11 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 244 คน
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 (ภาษีของปี 2563) ณ กองคลัง ชั้น 1 เทศบาลเมืองตาก ***เพื่อความรวดเร็วกรุณาเตรียม หนังสือแจ้งประเมินภาษี ภดส.6 และ ภดส.7 ที่ได้รับ พร้อมบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน (ใช้สำ...
การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน "การขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา8 และ การขอใช้ประโยชน์ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณหนองน้ำมณีบรรพต อ.เมืองตาก จ.ตาก - 04 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 192 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 392 คน
การจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการดำเนินงานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ - 23 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 399 คน
...
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 - 18 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 306 คน
...
เปิดศูนย์การเรียนรู้เสน่ห์กระทงสาย - 16 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 286 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 150 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000