Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 - 18 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 124 คน
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อของ หน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานรัฐ - 17 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 87 คน
การตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งและการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 03 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 129 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ประจำเดือน มีนาคม 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 167 คน
...
การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง - 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 99 คน
กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก / นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 136 คน
การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 106 คน
ประกาศเปิดสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 25 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 368 คน
การมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 20 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 172 คน
แบบสำรวจความต้องการการทำงานของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 07 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 209 คน
...
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก (โรงรับจำนำ) - 29 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 256 คน
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 - 25 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 241 คน
...
ประกาศเทศบาลเมืองตาก มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตาก - 25 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 211 คน
รางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก - 24 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 205 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 - 18 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 193 คน
หลักเกณฑ์และรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก - 16 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 125 คน
ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2563 - 08 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 165 คน
การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหัดตาก และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก - 03 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 180 คน
การเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พ.ศ. 2563 - 01 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 178 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 218 คน
ผลการประกวดกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๓ - 05 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 199 คน
ประกาศสำนักงานเจ้าท่าฯ - เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในวันลอยกระทง พ.ศ. 2563 - 29 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 180 คน
ประกาศสำนักงานเจ้าท่าฯ - มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-1) ในวันลอยกระทง พ.ศ. 2563 - 29 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 197 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ของสถานธนานุบาล - 29 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 226 คน
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ เทศบาลเมืองตาก - 20 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 191 คน
รางวัลการประกวดกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๓ - 20 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 213 คน
#### เปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและพื้นที่จำหน่ายกระทง #### - 14 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 196 คน
หลักเกณฑ์โครงการประกวดภาพถ่าย งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้หัวข้อ 'แสงแห่งห้วงธารา สืบสานงานกระทงสาย วิถีชีวิตใหม่ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง' - 14 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 427 คน
...
สรุปผลการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิงฯ - 29 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 218 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล - 25 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 197 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 159 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000