Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข้งขัน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 08 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 09 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 115 คน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต้งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 02 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 147 คน
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองตาก - 13 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 148 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกและกำหนดวันเวลาสถานที่ในการคัดเลือกและระเบียบอื่นๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก - 04 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 157 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๒ อัตรา - 16 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 306 คน
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก - 13 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 433 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา - 22 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 206 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา - 05 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 370 คน
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - 09 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 414 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) ของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 342 คน
ยกเลิกประกาศรับสมัครการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองตาก (ปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) - 23 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 270 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศลาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) (เพิ่มเติม) - 28 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 257 คน
ผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองตาก - 25 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 950 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑ อัตรา - 17 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 1089 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) เพิ่มเติม - 15 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 293 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๙ รวม ๒๑ อัตรา - 01 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 1043 คน
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด. เทศบาลเมืองตาก - 05 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 264 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) - 05 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 353 คน
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ(ภาค ข) ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 02 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 215 คน
รับสมัครคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก - 17 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 257 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฎิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการ ของเทศบาลเมืองตาก - 01 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 444 คน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) ของเทศบาลเมืองตาก - 01 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 388 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 01 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 317 คน
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 31 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 849 คน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก 2 ตำแหน่ง - 28 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 2738 คน
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 18 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 430 คน
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.เทศบาลเมืองตาก - 08 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 452 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก - 01 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 339 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันฯ วิธีการสอบแข่งขันและสถานที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 18 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 671 คน
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในการคัดเลือกกรณีเหตุพิศษ ไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 17 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 331 คน
รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก - 27 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 460 คน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก 2 ตำแหน่ง - 15 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1002 คน
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - 01 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 445 คน
ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองตาก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริการงานช่าง 8) - 02 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 304 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๘) - 27 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 774 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2558 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จากงบประมาณเทศบาลเมืองตาก - 13 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้อ่าน 708 คน
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๘ ) - 11 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 983 คน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - 09 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 1057 คน
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก ประจำปี ๒๕๕๗ - 09 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 968 คน
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๗ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว , ผู้ช่วยวิศวกรโยธา , พนักงานขับรถยนต์ - 02 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 767 คน
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก ประจำปี ๒๕๕๗ - 01 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 660 คน
เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองตาก - 28 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 508 คน
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๗ - 26 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 458 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 14 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 361 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔ อัตรา - 07 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 1088 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ อัตรา ปฎิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 07 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 735 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวจการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8) - 08 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 306 คน
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูอาสาผู้ด้อยโอกาส และตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) ประจำปีงบประมาณ 2557 สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 04 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 604 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัคเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูอาสาผู้ด้อยโอกาส และ บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก ประจำปี 2557 - 25 มิถุนายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 414 คน
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2557 ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) - 05 มิถุนายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 517 คน
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - 04 มีนาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 667 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - 12 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวนผู้อ่าน 407 คน
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - 13 มกราคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 539 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา (นักบริหารงานทั่วไป ๖) สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตาก - 15 มกราคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 401 คน
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8 ) - 07 มกราคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 544 คน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 07 มกราคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 498 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 07 มกราคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 320 คน
ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก - 02 ธันวาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 685 คน
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก - 04 ตุลาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 696 คน
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ - 13 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 631 คน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - 16 กรกฎาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 603 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - 05 กรกฎาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 485 คน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - 17 มิถุนายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 730 คน
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ - 27 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 1240 คน
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 02 พฤศจิกายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 944 คน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - 02 พฤศจิกายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 700 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจะและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก ประจำปี ๒๕๕๖ - 26 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 821 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจะและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - 26 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 585 คน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรสนับสนุนการสอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี - 05 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 2031 คน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ 2556 - 08 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 3056 คน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองตาก ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘ (นักบริหารงานคลัง ๘) - 07 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 912 คน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงดำแหน่งบริหารของเทศบาล - 03 กันยายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 625 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล - 16 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 696 คน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองตาก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ของเทศบาลเมืองตาก อำเภอ - 07 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 529 คน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ของเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 12 กรกฎาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 662 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 04 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 1452 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 77 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000