Online จำนวน : 9 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เพิ่มเพื่อน
 
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
 
 
User :
Pass :
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ราคาประเมินคุณทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองตากใสสะอาด 2566 และงดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ.2566- 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2566
การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ.2566
ประกาศทั้งหมด : 122 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่เทศบาลเมืองตาก และชุมชนต่อเนื่อง จังหวัดตาก
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 187 รายการ
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 246 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding
-ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding
-ยกเลิก-ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 231 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงแม้ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธี e-bidding
ดูทั้งหมด : 306 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ด้วยวิธี e-bidding พร้อมตารางวงเงินงบประมาณ
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างคลีนิคหมอราเมศ โดยวิธีคัดเลือก
ตาราง ปปช. 07 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ตาราง ปปช. 001 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหนือโรงพยาบาลฯ ช่วงที่ 1 จากถนนเกาะลอยเชื่อมหน้าวัดมณีบรรพตวรวิหาร
ตาราง ปปช. 001 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายแรม ขนาดความกว้าง 2.00-3.00 เมตร ยาว 122 เมตร หน้า 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก
ทั้งหมด : 51 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 23 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองตาก
ทั้งหมด : 131 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบ 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบ 2561
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560
จำนวนทั้งหมด : 5 รายการ อ่านเพิ่มเติม
 
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนไม่ติด
ตอบข้อร้องเรียน กรณี บ่อขยะมูลฝอย
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ไฟฟ้าดับหลังวัดดอนแก้ว
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้านค้าเส้นถนนจอมพลตั้งวางสิ่งของและต่อเติมลุกล้ำทางเท้า
ตอบข้อ ร้องเรียน กรณี เรื่อง การใช้พื้นที่บริเวณถนนข้างวัดโคกพลู (สายหลังศาลตากสิน)
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้านค้ารุกล้ำไปในที่บาทวิถี และพื้นผิวจราจร
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นภายในบริเวณวัดไผ่ล้อม
ตอบ ข้อร้องเรียน กรณี การก่อสรา้งถนนบริเวณวัดมะเขือแจ้ และบริเวณถนนหน้าสนามกีฬา
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้องเรียนผู้นำท้องถิ่น
จำนวนทั้งหมด : 10 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลการสอนวิชาเคมีโดยใช้เกมตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายกฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊ส รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว32223 สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นายกฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ
การพัฒนาและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร โดย นางสาวศิริรัตน์ แวงดา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายวิทวัส วรินทรา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เยาวชนที่ดี เรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางจิรานุช กาวี ครูชำนาญการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางศิริขวัญ นันทวงษ์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางศิริขวัญ นันทวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ม.5 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียน ม.6 โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
ทั้งหมด : 61 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000