Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as

การแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานของเทศบาลเมืองตาก ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
กำหนดการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 - เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศทั้งหมด : 29 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
เตือนภัย!!! ฝนตกหนัก ช่วงวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ประกาศ การลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี ๒๕๖๐
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560
การบรรเทาให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 79 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ขอเชิญน้องๆเยาวชน เข้าร่วมการจัดสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองตาก
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
การประชุมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองตาก ครั้งที่ 4/2560
นายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกูลกิจนายกเทศมนตรีเมืองตากเดินทางไปร่วมงานบุญตานก๋วยสลาก ณ วัดเชียงทองล่าง
เชิญชวนประชาชนปลูกดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด : 43 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ)
ขอเลื่อนวันที่ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อครุภัณฑืยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
จัดซื้อครุภัณฑือื่น (จักรยานน้ำ จำนวน 10 ตัว)
จัดซื้อรถครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่อกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 114 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
ทั้งหมด : 32 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองตาก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกและกำหนดวันเวลาสถานที่ในการคัดเลือกและระเบียบอื่นๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๒ อัตรา
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ทั้งหมด : 74 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.2 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก โดย นายทวิชากร หลวงวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1 จำนวนเต็ม โดย นางสาววีรวัลย์ เครืออิ่ม ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชุดที่ 1 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ โดย นางสาววิภาดา ต๊ะวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 เรื่อง อสมการ โดย นางสาวสุมาลี ปรีติปริทรรศน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางเนตรนารี ไพโรจน์พิริยะกุล
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ กิจกรรมเพาะกล้าปลูกนา
หนังสือส่งเสริมการอ่าน "เมืองตากของเรา" โดย ระพีพรรณ คงมีผล โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
แบบฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้น ม.6 โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.3 โดย นางศิริขวัญ นันทวงษ์
หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง การปฏิบัติดนตรีวงเครื่องสายไทย วิชาชมรมดนตรีไทย ชั้น ม.2 เรื่อง ซออู้ โดย นายวิริยะ สารเกตุ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 25 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
 
กินยาคุมนานๆ จะเป็นมะเร็งไหม..
10 อันดับคนอัจฉริยะที่สุดของโลก‏ (Forward Mail)
10 วิธี สุขฟรีๆ แบบมีกึ๋น‏ (Forward Mail)
วิธีลดอาการปวดหลังเวลานั่งทำงาน‏ (Forward Mail)
ประโยชน์ของหน้ากากอนามัย (Forward Mail)
มาย้อนอดีตความงามของสาวไทย..บนเวทีนางงามจักรวาล..กันดีกว่าคับ..
การเก็บรักษารองเท้า
คิดถึงปู่เย็น (Forward Mail)
จัดแหล่งเรียนรู้ในเขาดินแก้เด็กหนีเรียน‏ (Forward Mail)
สุดยอดการแพทย์ การผ่าตัดต่อแขน (Forward Mail)
ว้าว! ป้า ซูซาน บอยล์ ถ่ายแบบสุดไฮโซ (Forward Mail)
เชื้อโรค...ในที่ทำงาน (Forward Mail)
จำนวนทั้งหมด : 12 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000