Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 กิตติขจร ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศทั้งหมด : 35 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนภาพขั้นตอนการดําเนินการจัดทำแผน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 85 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ประกวดราคาซื้อ โครงการเพิ่มประสิทธเภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยทางเข้าข้างธนาคาร ธอส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 124 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ทั้งหมด : 35 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
ตาราง ปปช. 07 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองหลวง
ตาราง ปปช. 07 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซาลาเอนกประสงค์บ้านหนองหลวง
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ชุดปีนป่ายเสริมทักษะ ขนาดไม่น้อยกว่า 950x750x245 ซม . จำนวน 1 ชุด
ตาราง ปปช. 07 โครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองตาก
ตาราง ปปช.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถนนหมายเลข 1049 (ถนนท่าเรือ) และ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์ราชการ (จังหวัดตาก)
ทั้งหมด : 20 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองตาก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ , ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์, ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกภาษาจีน)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และ พนักงานจ้งทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 อัตรา
ทั้งหมด : 85 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้น ม.1 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย นางเกศกนก พันธ์ศรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชั้น ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.2 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก โดย นายทวิชากร หลวงวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1 จำนวนเต็ม โดย นางสาววีรวัลย์ เครืออิ่ม ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชุดที่ 1 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ โดย นางสาววิภาดา ต๊ะวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 เรื่อง อสมการ โดย นางสาวสุมาลี ปรีติปริทรรศน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางเนตรนารี ไพโรจน์พิริยะกุล
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ กิจกรรมเพาะกล้าปลูกนา
หนังสือส่งเสริมการอ่าน "เมืองตากของเรา" โดย ระพีพรรณ คงมีผล โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
แบบฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้น ม.6 โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 27 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
 
กินยาคุมนานๆ จะเป็นมะเร็งไหม..
10 อันดับคนอัจฉริยะที่สุดของโลก‏ (Forward Mail)
10 วิธี สุขฟรีๆ แบบมีกึ๋น‏ (Forward Mail)
วิธีลดอาการปวดหลังเวลานั่งทำงาน‏ (Forward Mail)
ประโยชน์ของหน้ากากอนามัย (Forward Mail)
มาย้อนอดีตความงามของสาวไทย..บนเวทีนางงามจักรวาล..กันดีกว่าคับ..
การเก็บรักษารองเท้า
คิดถึงปู่เย็น (Forward Mail)
จัดแหล่งเรียนรู้ในเขาดินแก้เด็กหนีเรียน‏ (Forward Mail)
สุดยอดการแพทย์ การผ่าตัดต่อแขน (Forward Mail)
ว้าว! ป้า ซูซาน บอยล์ ถ่ายแบบสุดไฮโซ (Forward Mail)
เชื้อโรค...ในที่ทำงาน (Forward Mail)
จำนวนทั้งหมด : 12 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000