Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้น ม.1 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย นางเกศกนก พันธ์ศรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ - 2561 จำนวนผู้อ่าน 476 คน
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชั้น ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ - 2561 จำนวนผู้อ่าน 162 คน
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.2 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก โดย นายทวิชากร หลวงวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม - 2560 จำนวนผู้อ่าน 346 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1 จำนวนเต็ม โดย นางสาววีรวัลย์ เครืออิ่ม ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม - 2560 จำนวนผู้อ่าน 317 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชุดที่ 1 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ โดย นางสาววิภาดา ต๊ะวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร - 2560 จำนวนผู้อ่าน 299 คน
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 เรื่อง อสมการ โดย นางสาวสุมาลี ปรีติปริทรรศน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร - 2560 จำนวนผู้อ่าน 437 คน
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางเนตรนารี ไพโรจน์พิริยะกุล - 2559 จำนวนผู้อ่าน 751 คน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ กิจกรรมเพาะกล้าปลูกนา - 2559 จำนวนผู้อ่าน 258 คน
หนังสือส่งเสริมการอ่าน "เมืองตากของเรา" โดย ระพีพรรณ คงมีผล โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร - 2559 จำนวนผู้อ่าน 485 คน
แบบฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้น ม.6 โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน - 2559 จำนวนผู้อ่าน 446 คน
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.3 โดย นางศิริขวัญ นันทวงษ์ - 2559 จำนวนผู้อ่าน 386 คน
หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง การปฏิบัติดนตรีวงเครื่องสายไทย วิชาชมรมดนตรีไทย ชั้น ม.2 เรื่อง ซออู้ โดย นายวิริยะ สารเกตุ - 2559 จำนวนผู้อ่าน 390 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ ชั้น ม.1 โดย นายธีรพล คงมีผล ครูวิทยฐานะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม - 2559 จำนวนผู้อ่าน 445 คน
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางพัชรี บุญเสริม - 2559 จำนวนผู้อ่าน 500 คน
รายงานการศึกษาผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ผู้ศึกษา นางอนุศรา อุดทะ - 2558 จำนวนผู้อ่าน 515 คน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ผังสัมพันธ์ทางความหมาย เรื่อง My School สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นุชรีย์ สอนสุวิทย์ - 2558 จำนวนผู้อ่าน 728 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับ นร.ม.2 โดย นางฐิตารีย์ โพธิ์เงิน ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 2558 จำนวนผู้อ่าน 519 คน
การจัดประสบการณ์เกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 โดย นางสุพัชรี สิงหนันท์ - 2558 จำนวนผู้อ่าน 503 คน
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชุดงานฝีมือสวย สดใสด้วยใบตอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นางนวพร นิธิกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม กองการศึกษาเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือ - 2558 จำนวนผู้อ่าน 634 คน
การพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย นางทองศรี กลัดทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม กองการศึกษาเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก - 2558 จำนวนผู้อ่าน 782 คน
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ KWLH Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ - 2556 จำนวนผู้อ่าน 1019 คน
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการควบคุมน้ำหนักของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ โดย นางไพลิน จารี - 2555 จำนวนผู้อ่าน 1342 คน
โรงเรียนเทศบาลสายประทีป พานักเรียนทัศนศึกษาเขื่อนภูมิพลและวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน - 2555 จำนวนผู้อ่าน 2030 คน
โรงเรียนเทศบาลสายประทีป เปิดโครงการสอนเสริม เติมพลังความรู้ - 2555 จำนวนผู้อ่าน 1188 คน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลสายประทีป - 2555 จำนวนผู้อ่าน 1885 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 27 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000