Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ส23103 ชั้น ม.3 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ไทย โดย นางสาวศิริรัตน์ แวงดา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก - 02 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
ชุดกิจกรรมโครงงานบูรณาการปรัชญาเศรษกิจพอเพียง วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 เรื่อง การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย กฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก - 02 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต สำหรับ ม.6 โดย นางสาวสุธิดา อินทรเกษตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก - 02 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 โดย นางสาวยุวธิดา เด็ดขาด ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ โรงเรียนศรีวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ - 07 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 70 คน
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้น ม.1 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย นางเกศกนก พันธ์ศรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 527 คน
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชั้น ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 216 คน
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.2 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก โดย นายทวิชากร หลวงวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม - 09 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 414 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1 จำนวนเต็ม โดย นางสาววีรวัลย์ เครืออิ่ม ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม - 09 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 371 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชุดที่ 1 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ โดย นางสาววิภาดา ต๊ะวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร - 07 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 356 คน
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 เรื่อง อสมการ โดย นางสาวสุมาลี ปรีติปริทรรศน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร - 31 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 495 คน
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางเนตรนารี ไพโรจน์พิริยะกุล - 10 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 789 คน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ กิจกรรมเพาะกล้าปลูกนา - 11 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 294 คน
หนังสือส่งเสริมการอ่าน "เมืองตากของเรา" โดย ระพีพรรณ คงมีผล โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร - 05 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 521 คน
แบบฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้น ม.6 โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน - 02 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 479 คน
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.3 โดย นางศิริขวัญ นันทวงษ์ - 02 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 423 คน
หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง การปฏิบัติดนตรีวงเครื่องสายไทย วิชาชมรมดนตรีไทย ชั้น ม.2 เรื่อง ซออู้ โดย นายวิริยะ สารเกตุ - 02 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 414 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ ชั้น ม.1 โดย นายธีรพล คงมีผล ครูวิทยฐานะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม - 23 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 464 คน
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางพัชรี บุญเสริม - 08 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 521 คน
รายงานการศึกษาผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ผู้ศึกษา นางอนุศรา อุดทะ - 30 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 535 คน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ผังสัมพันธ์ทางความหมาย เรื่อง My School สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นุชรีย์ สอนสุวิทย์ - 30 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 750 คน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับ นร.ม.2 โดย นางฐิตารีย์ โพธิ์เงิน ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 15 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 546 คน
การจัดประสบการณ์เกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 โดย นางสุพัชรี สิงหนันท์ - 07 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 523 คน
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชุดงานฝีมือสวย สดใสด้วยใบตอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นางนวพร นิธิกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม กองการศึกษาเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือ - 09 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้อ่าน 649 คน
การพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย นางทองศรี กลัดทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม กองการศึกษาเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก - 09 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้อ่าน 803 คน
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ KWLH Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ - 18 เมษายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 1043 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 31 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000