Online จำนวน : 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
2559-06-16 ตก0017.2/ว9648 แนวทางการพิจารณาโครงการฯ ของกระทรวงมหาดไทย
2564-08-11 ตก 0017.2-ว13122 การจัดหา media
2563-12-04 ตก 0017.2-ว19611 โครงการที่มีมูลค่าเกิน 100 ลบ ปี 65
2562-12-03 ตก 0017.2-ว20167 แนวทางการรับบริจาค
2562-05-08 ตก 0017.2-ว7893 มูลค่าเกิน 500,000
2562-04-23 มท 0210.5-ว2497 แนวทางการ เช่า
2562-04-15 มท 0810.3-ว2931 หนังสือ - ซักซ้อมยกเว้นซื้อคอมไม่ต้องเข้าแผน
2561-10-24 ตก 0017.2-ว500 ด่วนที่สุด - สำเนาประชุมสภา แผนจัดหาพัสดุประจำปี
2560-08-16 ตก 0017.2-ว25114 เพิ่ม แนวทางการจัดหา cctv
2559-10-27 ตก 0017.2-ว38623 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติฯ
2559-09-14 ตก 0017.2-ว15846 ปรับปรุงแนวทางฯ
2559-06-16 ตก 0017.2-ว9648 แนวทางการพิจารณาเสนอรายปีและจัดหาเครื่องพิมพ์เช็ค
2558-09-11 มท 0210.-ว5269 แนวทางการจัดหาสื่อฯ
2558-04-29 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (เล่มม่วง)
2558-01-15 ตก 0017.1-ว548 แนวทางการพิจารณาโครงการ - เสนอภาพรวม
2557-10-14 ตก 0017.1-ว14370 แนวทางการจัดหาสื่อฯ
2554-02-27 มท 0210.5-ว764 เสนอทั้งโครงการ และ ก่อนหรือหลังรับงบฯ
2553-02-03 มท 0210.5-ว415 แต่งตั้งคณะกรมการฯคอมฯระดับจังหวัดฯ
ใบขอใช้ บริการฯ งานระบบคอมพิวเตอร์
---ตัวอย่าง--- ตารางสรุประบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบัน
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000