Online จำนวน : 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพตบริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 31 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวมรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 27 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธี e-bidding - 24 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 17 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 17 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร สังกัดเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๘๑๕ รายการ ด้วยวิธียื่นซองประมูลราคา - 13 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลเมืองตากเป็นโคมไฟ LED ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 09 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 123 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดกลางธุรกิจชุมชน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 01 มีนาคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดกลางธุรกิจชุมชน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 22 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 09 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจอดรถบริเวณสวนสาธารณะริมน้ำปิงและก่อสร้างลานจอดรถ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 08 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 18 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 13 มกราคม 2566 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
-ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 27 ธันวาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 24 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 93 คน
-ยกเลิก-ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 21 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดิเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบ e-bidding - 15 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 03 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 26 ตุลาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธี e-bidding - 19 ตุลาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
-ยกเลิก- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 30 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ส่วนที่คงเหลือ ด้วยวิธี e-bidding - 30 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 56 คน
### อบต.น้ำรึม ### ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ กว้าง 7 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธี e-bidding - 27 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบปิคอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 26 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 59 คน
ประกวดราคาจ้าง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธี e-bidding - 26 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 73 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 242 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000