Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......มีนาคม.....พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 61 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......มกราคม.....พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......ธันวาคม.....พ.ศ. 2560 - 15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......พฤศจิกายน.....พ.ศ. 2560 - 15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......ตุลาคม.....พ.ศ. 2560 - 15 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองตาก (M61050009948) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 - 10 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองตาก (M31030008939) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - 09 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 142 คน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองตาก (M61020007483) ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 - 07 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 121 คน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) เทศบาลเมืองตาก (M61010022247) ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 - 19 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 122 คน
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 19 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 171 คน
แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) เทศบาลเมืองตาก (M60120007849) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 - 26 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 288 คน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 - 07 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 294 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 292 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 25 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 303 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 281 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 - 29 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 246 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 - 23 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 277 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 - 27 เมษายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 274 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 28 มีนาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 282 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 326 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 31 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 309 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 30 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 346 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) - 14 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 349 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 353 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 - 25 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 380 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 21 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 334 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2559 - 17 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 400 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 - 21 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 416 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 - 07 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 454 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 - 18 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 456 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 - 22 เมษายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 434 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 - 16 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 448 คน
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - 17 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 363 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - 08 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 374 คน
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) - 04 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 338 คน
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - 24 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 350 คน
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 16 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 357 คน
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 - 23 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 330 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 14 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 334 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558 - 06 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 357 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 08 กรกฎาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 385 คน
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน 2558 ของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร - 29 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 386 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 09 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 382 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 - 21 พฤษภาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 358 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 45 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000