Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Online จำนวน : 7 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) - กองช่างสุขาภิบาล - 09 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) - สถานธนานุบาล - 09 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
-ยกเลิก- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนเลือกตั้งฯ จำนวน 6 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 อัตรา (รายเดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 3 อัตรา (รายเดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบัตรทาบผู้พิการทางสายตาฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานสูบสิ่งปฎิกูล จำนวน 1 อัตรา(รายเดิม) - กองช่างสุขาภิบาล - 31 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-4683 ตาก จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงป้ายไวนิลคะแนนเลือกตั้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 24 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งตามหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 24 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ศูนย์บริการสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 22 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง (รายเดิม) จำนวน 1 อัตรา โดยจ้างต่อเนื่องรายเดิม - 22 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 03 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 81 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 01 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (รายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองคลัง - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากและนายกเทศมนตรีเมืองตาก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 80 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มกราคม 2564 - กองวิชาการและแผนงาน - 17 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานรักษาความสะอาดฯ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 104 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 28 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 158 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องบันทึกภาพ Mirorless จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 28 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 138 คน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ประกอบสำนวนการสอบสวนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 28 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 125 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) - กองช่างสุขาภิบาล - 28 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 119 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 233 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000