Online จำนวน : 6 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธี e-bidding - 08 พฤศจิกายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธี e-bidding - 06 ตุลาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงแม้ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 23 กันยายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธี e-bidding - 21 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 142 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 17 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 10 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 190 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธี e-bidding - 27 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 175 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 49 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 24 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 187 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 79 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 21 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 236 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 84 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 19 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 156 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 49 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 31 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 142 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพต บริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธี e-bidding - 30 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 130 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 45 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 18 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 184 คน
ประกาศผู้ชระการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติริมน้ำปิง ด้วยวิธี e-bidding - 11 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 182 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 23 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 11 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 150 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 18 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 04 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 211 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 29 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 26 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 200 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 12 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 07 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 223 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 36 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 29 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 247 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 17 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 17 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 225 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 10 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 26 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 232 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยเพชรเรือนทอง ด้วยวิธี e-bidding - 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 220 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยใต้นิคมครู ด้วยวิธี e-bidding - 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 347 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยเหนือธนาคารออมสิน ด้วยวิธี e-bidding - 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 230 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 32 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 11 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 538 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 3 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 05 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 509 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 3 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 05 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 509 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโป๊ะเวทีกลางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 533 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ครั้งที่ 3/2564 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 564 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 29 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 26 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 512 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 6 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม) - 26 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 519 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 ครอบครัว - 21 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 507 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 24 ครอบครัว กองสวัสดิการสังคม - 15 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 538 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองตากฯ จำนวน 3 ป้าย - กองสวัสดิการสังคม - 15 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 576 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ครอบครัว กองสวัสดิการสังคม - 15 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 525 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ครอบครัว กองสวัสดิการสังคม - 15 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 514 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกแต่งสถานที่ พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลเมืองตาก กองสวัสดิการสังคม - 14 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 531 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ราย กองสวัสดิการสังคม - 14 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 509 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยฯ จำนวน 589 ราย (กองสวัสดิการสังคม) - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 604 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบหนองคา เชื่อมถนนซอยหลังศูนย์สร้างทางตาก ด้วยวิธี e-bidding - 27 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 592 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้งก่อสร้างปรับปรุงถนนมหาดไทยบำรุง ตั้งแต่สี่แยกหลังพิพิธภัณฑ์ถึงสี่แยกไฟแดงวัดมะเขือแจ้ ด้วยวิธี e-bidding - 27 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 616 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานแอโรบิค เทศบาลเมืองตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 593 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหายารักษาน้ำ้กัดเท้า ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยสาธารณภัย ฯ รวมทั้งสิ้น 795 ราย กองสวัสดิการสังคม - 23 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 555 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยสาธารณภัย ฯ รวมทั้งสิ้น 795 ราย กองสวัสดิการสังคม - 23 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 685 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 16 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 537 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จำนวน ๒ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 17 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 559 คน
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยข้างคลินิกหมอราเมศ ด้วยวิธี e-bidding - 16 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 571 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลฯ (กองสวัสดิการสังคม) - 07 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 561 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-8383 ตาก จำนวน 17 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 07 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 565 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 16 รายการ (ศูนย์บริการสาธารณสุข) - 07 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 566 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 591 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 600 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 80-9963 ตาก เลขครุภัณฑ์ 011-60-0013 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 546 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 583 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯ จำนวน 2 รายการ(ศูนย์บริการสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 557 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 540 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่างสุขาภิบาล) - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 554 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบฯ 2564 จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสวัสดิการสังคม - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 538 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอะคริลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ จำนวน 1 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 526 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอะคริลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ จำนวน 1 รายการ(3ป้าย) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 541 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ฯ จำนวน 12 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 534 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 545 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะแกรงแยกขยะรีไซเคิลฯ จำนวน 6 ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 545 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 557 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพพันธุ์กล้าไม้ฯ จำนวน 8 รายการ (กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) - 30 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 554 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในเขตเทศบาลเมืองตาก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 2 ส.ค. - 30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 574 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคล งานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. - 30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 563 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - 29 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 556 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 29 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 554 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้ฯ กองสวัสดิการสังคม - 27 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 557 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมฯ การทำหมูฝอยฯ - กองสวัสดิการสังคม - 23 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 564 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนปั้มไฮดรอลิกฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-35-0010 กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 549 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4713 ตาก งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 551 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องผู้อำนวยการกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 548 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองช่างสุขาภิบาล - 13 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 548 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 11 รายการ รายนามนายมานพ สอนทิพย์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 09 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 544 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 21 รายการ รายนามนายทองดี อินสะอาด (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 09 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 546 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินย่อย เบอร์ 3/4 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 553 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนปทุมคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 588 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 549 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 544 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 575 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ กองสวัสดิการสังคม - 29 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 550 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถกะบะบรรทุก (ท้ายลาด) หรือรถเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 552 คน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธี e-bidding - 22 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 543 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่านและเครื่องชาร์จถ่านสำหรับใส่เครื่องวัดอุณหภูมิ) จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 557 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 15 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 571 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารเรียนมัธยม อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธี e-bidding - 09 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 591 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารงบประมาณฯ พร้อมเย็บแล็คซีน จำนวน 85 เล่ม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 565 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถกระบะบรรทุก (ท้ายลาด) หรือรถเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 575 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 04 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 581 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 569 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 568 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 564 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 592 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 581 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 3 ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 637 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศที่ติดไว้ใช้งาน ณ ห้องปฎิบัติงานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 631 คน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) จำนวน 1 รายการ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 642 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 653 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน 80-6465 ตาก กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 641 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 305 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000