Online จำนวน : 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหายารักษาน้ำ้กัดเท้า ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยสาธารณภัย ฯ รวมทั้งสิ้น 795 ราย กองสวัสดิการสังคม - 23 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยสาธารณภัย ฯ รวมทั้งสิ้น 795 ราย กองสวัสดิการสังคม - 23 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 16 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จำนวน ๒ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 17 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยข้างคลินิกหมอราเมศ ด้วยวิธี e-bidding - 16 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลฯ (กองสวัสดิการสังคม) - 07 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-8383 ตาก จำนวน 17 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 07 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 16 รายการ (ศูนย์บริการสาธารณสุข) - 07 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 66 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 80-9963 ตาก เลขครุภัณฑ์ 011-60-0013 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯ จำนวน 2 รายการ(ศูนย์บริการสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่างสุขาภิบาล) - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบฯ 2564 จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองสวัสดิการสังคม - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอะคริลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ จำนวน 1 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอะคริลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ จำนวน 1 รายการ(3ป้าย) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ฯ จำนวน 12 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะแกรงแยกขยะรีไซเคิลฯ จำนวน 6 ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพพันธุ์กล้าไม้ฯ จำนวน 8 รายการ (กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) - 30 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในเขตเทศบาลเมืองตาก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 2 ส.ค. - 30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคล งานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. - 30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - 29 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 29 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้ฯ กองสวัสดิการสังคม - 27 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมฯ การทำหมูฝอยฯ - กองสวัสดิการสังคม - 23 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนปั้มไฮดรอลิกฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-35-0010 กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4713 ตาก งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องผู้อำนวยการกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองช่างสุขาภิบาล - 13 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 11 รายการ รายนามนายมานพ สอนทิพย์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 09 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 21 รายการ รายนามนายทองดี อินสะอาด (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 09 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินย่อย เบอร์ 3/4 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนปทุมคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ กองสวัสดิการสังคม - 29 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถกะบะบรรทุก (ท้ายลาด) หรือรถเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธี e-bidding - 22 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่านและเครื่องชาร์จถ่านสำหรับใส่เครื่องวัดอุณหภูมิ) จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 15 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารเรียนมัธยม อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ด้วยวิธี e-bidding - 09 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 81 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารงบประมาณฯ พร้อมเย็บแล็คซีน จำนวน 85 เล่ม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 61 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถกระบะบรรทุก (ท้ายลาด) หรือรถเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 04 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 79 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 3 ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 115 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศที่ติดไว้ใช้งาน ณ ห้องปฎิบัติงานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 110 คน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) จำนวน 1 รายการ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 125 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 130 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถสูบสิ่งปฎิกูล หมายเลขทะเบียน 80-6465 ตาก กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 120 คน
-ยกเลิก- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนเลือกตั้งฯ จำนวน 6 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 152 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 143 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 อัตรา (รายเดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 159 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 3 อัตรา (รายเดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 113 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบัตรทาบผู้พิการทางสายตาฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 134 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานสูบสิ่งปฎิกูล จำนวน 1 อัตรา(รายเดิม) - กองช่างสุขาภิบาล - 31 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 134 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-4683 ตาก จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 146 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงป้ายไวนิลคะแนนเลือกตั้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 24 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 175 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งตามหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 24 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 173 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ศูนย์บริการสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 22 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 173 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง (รายเดิม) จำนวน 1 อัตรา โดยจ้างต่อเนื่องรายเดิม - 22 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 153 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 03 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 197 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 01 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 187 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (รายเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 181 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองคลัง - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 189 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากและนายกเทศมนตรีเมืองตาก จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 193 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักปลัดเทศบาล - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 175 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มกราคม 2564 - กองวิชาการและแผนงาน - 17 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 205 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานรักษาความสะอาดฯ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 06 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 226 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 28 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 306 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องบันทึกภาพ Mirorless จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 28 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 256 คน
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ประกอบสำนวนการสอบสวนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 28 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 237 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 26 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 207 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองคลัง - 26 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 189 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - กองวิชาการและแผนงาน - 25 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 185 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์โตโยต้าวีโก้ หมายเลขทะเบียน กข 7157 ตาก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่าง - 22 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 190 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองคลัง - 22 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 185 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล, จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, จัดทำกระเป๋าผ้า โครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ชุมชน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 22 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 186 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองคลัง - 21 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 167 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงเหล็กติดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 20 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 167 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสวัสดิการสังคม - 19 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 187 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม โครงการจัดทำแผนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองสวัสดิการสังคม - 19 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 170 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าการใช้บริการพื้นที่ SSD Web Hosting และค่าบริการจดทะเบียนโดเมน tessabantak.go.th จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 19 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 171 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-0538 ตาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 15 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 216 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองคลัง - 12 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 196 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-7486 ตาก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 12 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 214 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองวิชาการและแผนงาน - 12 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 194 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการ - สถานธนานุบาล - 08 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 266 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯ หมายเลขทะเบียน 80-6465 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 08 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 257 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯ หมายเลขทะเบียน 80-7486 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 08 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 246 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8376 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - กองช่างสุขาภิบาล - 08 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 236 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 263 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000