Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
 
 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม- กันยายน 2563) สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 20 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานฯ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 รายการ - 14 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 62 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม- กันยายน 2563) กองสาธารณสุขฯ กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม - 14 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2564 (ฉบับประกาศใช้) จำนวน 100 เล่ม (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 09 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง (สถานธนานุบาล) - 29 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมทำรูปเล่ม โครงการปรับปรุงสภาพฯ ประจำปี 2563 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) - 21 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 รายการ (สถานธนานุบาล) - 16 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 14 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผ่าตัดทำหมันสุนัข/แมว จำนวน 220 ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน) - 02 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 62 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองตากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารอปท.ดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 10 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการฯ) - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการฯ) - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสำนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดูดโคลน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 28 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ฯ จำนวน 2 โรงเรียน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding - 27 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วยไม้กันสั่น Gimbal และ memory card โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน) - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ - 24 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 56 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 20 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 56 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑื วช 510-61-0062 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน) - 20 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - 20 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 144 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000