Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ขอเชิญร่วมการชี้แจงทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการ โครงการพัฒนาพื้นที่เขตชุมชนเทศบาลเมืองตาก และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง - 14 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) - 26 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 101 คน
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 05 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 74 คน
ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 21 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
การแต่งกายตามนโยบายจังหวัดตาก - 19 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 112 คน
การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองตากใสสะอาด" - 19 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 88 คน
นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 19 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 87 คน
หลักเกณฑ์การคำนวณ และตัวอย่างวิธีการคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และรายละเอียดอื่นๆที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 - 23 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 90 คน
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณตลาดเกาะลอยฯ และโครงการขยายผิวจราจร คสล. รอบสวนสาธารณะหนองมณีบรรพต - 11 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 82 คน
ยุติการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิงฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 85 คน
รับสม้ัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 กิตติขจร ประจำปีการศึกษา 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 100 คน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) - 31 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 129 คน
มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ - 03 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 213 คน
เปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก - 01 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 926 คน
เปิดสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก - 01 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1165 คน
ปิดการใช้สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1119 คน
เปิดสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 766 คน
การตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งและการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 604 คน
เปิดอาคาร 80 พรรษา มหาราชันย์ (สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก) ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 02 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 717 คน
ระเบียบเทศบาลเมืองตาก ว่าด้วยการใช้สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2564 - 02 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 686 คน
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาก เรื่อง การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) - 16 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 663 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 16 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 577 คน
เลื่อนการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก - 13 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 685 คน
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี - 08 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 701 คน
หยุดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก (กรณีพิเศษ) - 29 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 655 คน
การแก้ไขชื่อกอง และชื่อฝ่าย - 19 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 685 คน
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน - 19 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 707 คน
ขอความร่วมมือหยุดการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว (ต่อ) ตลาดนัดวันเสาร์ กาดจอมพล กาดนั่งยองคล้องย่าม ฯ - 21 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 630 คน
ปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก - 16 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 610 คน
ปิดการใช้อาคาร 80 พรรษามหาราชันย์ (สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก) - 16 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 633 คน
หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองตาก (กรณีเหตุพิเศษ) - 16 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 589 คน
ขอความร่วมมือหยุดการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว ตลาดนัดวันเสาร์ กาดจอมพล กาดนั่งยองคล้องย่าม เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก - 09 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 614 คน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3 - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1012 คน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 2 - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 748 คน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 745 คน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1070 คน
เปลี่ยนแปลง - หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก / นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 23 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 749 คน
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก / นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 23 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 653 คน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 1080 คน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 2 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 850 คน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 1169 คน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 768 คน
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองตาก - 04 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 850 คน
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก - 04 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 709 คน
ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองตาก ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ - 07 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1586 คน
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 13 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1182 คน
กำหนดวันหยุดทำการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก (โรงรับจำนำ) - 10 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1308 คน
สรุปผลการจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 และขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 ฯ - 21 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1047 คน
สรุปผลการจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ รวมระยะทางยาว 0.861 กม. - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1112 คน
หลักเกณฑ์การลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1085 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 115 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000