Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 - 20 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ - 03 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 - 25 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
เปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก - 01 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 815 คน
เปิดสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก - 01 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 973 คน
ปิดการใช้สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก - 06 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1017 คน
กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 610 คน
เปิดสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 659 คน
การตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งและการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก - 19 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 521 คน
เปิดอาคาร 80 พรรษา มหาราชันย์ (สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก) ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 02 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 616 คน
ระเบียบเทศบาลเมืองตาก ว่าด้วยการใช้สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2564 - 02 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 482 คน
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาก เรื่อง การรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) - 16 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 584 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 16 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 496 คน
เลื่อนการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก - 13 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 608 คน
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ - 13 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 545 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 - 13 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 562 คน
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี - 08 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 607 คน
หยุดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก (กรณีพิเศษ) - 29 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 590 คน
การแก้ไขชื่อกอง และชื่อฝ่าย - 19 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 584 คน
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน - 19 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 595 คน
ขอความร่วมมือหยุดการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว (ต่อ) ตลาดนัดวันเสาร์ กาดจอมพล กาดนั่งยองคล้องย่าม ฯ - 21 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 554 คน
ปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก - 16 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 527 คน
ปิดการใช้อาคาร 80 พรรษามหาราชันย์ (สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก) - 16 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 542 คน
หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองตาก (กรณีเหตุพิเศษ) - 16 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 509 คน
ขอความร่วมมือหยุดการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว ตลาดนัดวันเสาร์ กาดจอมพล กาดนั่งยองคล้องย่าม เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก - 09 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 533 คน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3 - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 923 คน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 2 - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 665 คน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 669 คน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 945 คน
เปลี่ยนแปลง - หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก / นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 23 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 671 คน
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก / นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 23 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 579 คน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 1004 คน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 2 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 763 คน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 1027 คน
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองตาก - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 689 คน
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองตาก - 04 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 772 คน
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก - 04 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 633 คน
ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองตาก ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ - 07 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 1494 คน
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 13 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1103 คน
กำหนดวันหยุดทำการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก (โรงรับจำนำ) - 10 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1206 คน
สรุปผลการจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 และขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 ฯ - 21 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 972 คน
สรุปผลการจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ รวมระยะทางยาว 0.861 กม. - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1043 คน
หลักเกณฑ์การลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง - 01 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1018 คน
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 28 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 851 คน
รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) - 18 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 817 คน
การตรวจสอบรายการบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้างกลางติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 10 ปี โดยไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียน - 12 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 806 คน
ประกาศ ปิดการใช้สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก - 03 สิงหาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 796 คน
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการยื่นคำขอฯ ต่างๆ ในสำนักงานเทศบาลเมืองตาก - 18 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 971 คน
ยกเลิกประกาศ ระงับการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตาก - 02 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1067 คน
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี ประจำปี 2563 - 01 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1074 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 110 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000