Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
 
 
         จังหวัดตาก ได้ประกาศให้พื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลเมืองตาก เป็นเขตพื้นที่เมืองเก่าตาก เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ทัศนียภาพและบรรยากาศของเมืองเก่า ให้เกิดความเป็นระเบียบ น่าอยู่ และส่งเสริมคุณค่าของเมืองเก่าตาก ให้คงความเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสืบไป

        พื้นที่เมืองเก่าตาก มีพื้นที่รวมทั้งหมด ๐.๔๙ ตารางกิโลเมตร มีแนวเขตโดยสังเขป ดังนี้

ทิศเหนือ จรดกึ่งกลางถนนตากสิน ซอย ๑๒ และถนนตากสิน ซอย ๑๗ (ใกล้โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ และพิพิธภัณฑ์เมืองตาก)
ทิศตะวันออก จรดแนวกึ่งกลางถนนมหาดไทยบำรุง (ตั้งแต่บ้านพักปลัดจังหวัดตาก ไปจนถึงถนนกิตติขจรใกล้หัวสะพานกิตติขจร
ทิศใต้ จรดแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
ทิศตะวันตก จรดกึ่งกลางถนนกิตติขจร เลียบริมแม่น้ำปิง

        มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่เมืองเก่าตาก มีดังนี้

๑. ให้หน่วยราชการต่างๆ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีที่จะดำเนินการการก่อสร้างภายในบริเวณเมืองเก่าตาก ส่งเรื่องและแบบแปลนให้คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตาก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตากแล้ว จึงเสนอตั้งงบประมาณต่อไป

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาตราการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาคเอกชนภายในบริเวณเมืองเก่าตาก

        การดำเนินการของเทศบาลที่อาจมีผลกระทบต่อการก่อสร้างอาคารของประชาชน คือ เพื่อให้เป็นการป้องกันมิให้เกิดอาคารที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และทำลายทัศนียภาพเมืองเก่าตาก เทศบาลเมืองตากจะต้องจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตาก เกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบอาคารของภาคเอกชนที่จะก่อสร้างในเขตเมืองเก่าตาก โดยจะดำเนินการเป็นขั้นตอน มีการประชุมรับฟังความเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าว

        ซึ่งในระหว่างดำเนินการออกเทศบัญญัตินี้ เทศบาลเมืองตากจึงขอแจ้งต่อประชาชนในเขตพื้นที่เมืองเก่าตาก หากมีการออกแบบก่อสร้างอาคารต่างๆ ขอให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและไม่ทำลายทัศนียภาพของเมืองตากเก่า
ซึ่งประชาชนสามารถปรึกษาขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง ชั้น ๑ เทศบาลเมืองตาก และขอเชิญชวนประชาชนโดยทั่วไปแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดทำเทศบัญญัติเกี่ยวกับเมืองเก่าตากได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยทุกความเห็นของท่านจะได้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำเทศบัญญัติฯ ต่อไป

เอกสารโครงการ__________________________________________________________________________________
>> ประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าตาก
>> คำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ที่ ๒/๒๕๕๙
>> มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอย่างอื่น และภาคเอกชน ที่อาจพึงมีในเขตเมืองเก่าตาก
>> แผนที่เขตพื้นที่เมืองเก่าตาก
 
 
 สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่
กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองตากโดยตรง โทรศัพท์ 055518888 ต่อ 130 หรือ ผ่านทางแฟนเพจ สำนักเทศบาลเมืองตาก

สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000