Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เพิ่มเพื่อน
 
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
 
 
User :
Pass :
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เลื่อนการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หยุดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก (กรณีพิเศษ)
การแก้ไขชื่อกอง และชื่อฝ่าย
ประกาศทั้งหมด : 114 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2564
การเปิดลงทะเบียนพื้นที่จำหน่ายสินค้า (เฉพาะผู้ค้ารายรอบอาคารกิตติคุณ) และพื้นที่จำหน่ายกระทง
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 228 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาฯ (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนฯ) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองตาก ช่วงที่ 3 (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาซื้อ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ด้วยวิธี e-bidding
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 205 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 3 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโป๊ะเวทีกลางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ครั้งที่ 3/2564 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 29 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 6 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)
ดูทั้งหมด : 300 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ตาราง ปปช. 07 โครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองตาก
ตาราง ปปช.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ถนนหมายเลข 1049 (ถนนท่าเรือ) และ โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนบริเวณศูนย์ราชการ (จังหวัดตาก)
ตาราง ปปช. 01 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ตาราง ปปช. 01 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ตาราง ปปช. 07 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน
ทั้งหมด : 51 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลเมืองตาก

ผลการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เอกคณิตศาสตร์ ,อังกฤษ, นาฎศิลป์)

รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา

รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา
ทั้งหมด : 128 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

จำนวนทั้งหมด : 5 รายการ อ่านเพิ่มเติม
 
จำนวนทั้งหมด : 10 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


เอกสาร ประกอบการสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.3 โดย นางศิริขวัญ นันทวงษ์
หนังสือเสริม ประสบการณ์ เรื่อง การปฏิบัติดนตรีวงเครื่องสายไทย วิชาชมรมดนตรีไทย ชั้น ม.2 เรื่อง ซออู้ โดย นายวิริยะ สารเกตุ
ชุด กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ ชั้น ม.1 โดย นายธีรพล คงมีผล ครูวิทยฐานะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางพัชรี บุญเสริม
รายงานการศึกษาผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการสะเต็มศึกษาเพื่อ พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ผู้ศึกษา นางอนุศรา อุดทะ
การ พัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ผังสัมพันธ์ทางความหมาย เรื่อง My School สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นุชรีย์ สอนสุวิทย์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับ นร.ม.2 โดย นางฐิตารีย์ โพธิ์เงิน ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
การจัดประสบการณ์เกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 3 โดย นางสุพัชรี สิงหนันท์
การ พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชุดงานฝีมือสวย สดใสด้วยใบตอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นางนวพร นิธิกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม กองการศึกษาเทศบาลเมืองตาก อำเภอ
การพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย นางทองศรี กลัดทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัย ชนะสงคราม กองการศึกษาเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ทั้งหมด : 57 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000