Online จำนวน : 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เพิ่มเพื่อน
 
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
 
 
User :
Pass :
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์การคำนวณ และตัวอย่างวิธีการคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และรายละเอียดอื่นๆที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณตลาดเกาะลอยฯ และโครงการขยายผิวจราจร คสล. รอบสวนสาธารณะหนองมณีบรรพต
ยุติการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิงฯ
รับสม้ัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 กิตติขจร ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศทั้งหมด : 114 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ขอเชิญร่วมการชี้แจงทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการประกอบขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำปิง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน
การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตาก ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อของ หน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2565
กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สม้ัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 28 ก.พ. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 228 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพต บริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติริมน้ำปิง ด้วยวิธี e-bidding
ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองตาก ช่วงที่ 3 (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธี e-bidding
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 205 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำมณีบรรพต บริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 45 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)
ประกาศผู้ชระการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติริมน้ำปิง ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 23 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 18 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)
ดูทั้งหมด : 300 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ตาราง ปปช. 01 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 4
ตาราง ปปช. 07 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ตาราง ปปช. 07 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์
ตาราง ปปช. 01 โครงการเทพื้น คสล. บริเวณอาคารเรียน 4 ชั้น (หลังใหม่) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะ สงคราม
ทั้งหมด : 51 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 22 อัตรา

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ของเทศบาลเมืองตาก
ทั้งหมด : 128 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

จำนวนทั้งหมด : 5 รายการ อ่านเพิ่มเติม
 
จำนวนทั้งหมด : 10 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการสืบเสาอหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับ ป.6 โดย นางเบญจา กุลสิงห์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดแรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดย นางสาวหนึ่งฤทัย พุ่มจันทร์
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) โดยนางนิรมล แก้วอยู่
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต “เพศวิถี”โดยใช้รูปแบบ การจัดกิจกรรมแบบ R-C-A ระดับชั้น ม.1 โดยนายศักดา สีเมืองแก้ว ครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วม มือ(STAD) เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชณันตญา กองใจ ครูชํานาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป เรื่อง สระ อะ สำหรับ ป.2 โดยนางเมธาวี ไชยเดช รร.เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับ ป.4 เรื่อง การคูณจำนวนที่เป็นพหูคูณของ 100 กับจำนวนมากกว่าสองหลัก โดย นางปวริศา ทิพย์กร รร.เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ เทคนิคการสอน DR -TA รายวิชาภาษาอังกฤษ 11 ชั้นม. 6 โดย วิภารัตน์ ทาเอี่ยม ครูชานาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ฯ สำหรับ ม.1 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง โดย น.ส .จุฬาลักษณ์ ปานต๊ะระษี รร.เทศบาล 1 เทศบาลเมืองตาก
ชุด ฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ(รายวิชาเพิ่มเติม) เรื่อง General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนางสาวพัทยา เทพกัน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก
ทั้งหมด : 57 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000