Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
 
 
User :
Pass :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
เปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก
เปิดสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก
ประกาศทั้งหมด : 110 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) แบบ Onsite
ปิดการใช้สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก
เปลี่ยนแปลงวันปิดทำการสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล
ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องการยื่นคำร้องและวิธีพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 208 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลเมืองตาก ช่วงที่ 3 (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน-คสล พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักซอยเหนือธนาคารออมสิน ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยเพชรเรือนทอง ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน-คสล ซอยใต้นิคมครู ด้วยวิธี e-bidding
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 197 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 12 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 36 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 17 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ จำนวน 10 ครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยเพชรเรือนทอง ด้วยวิธี e-bidding
ดูทั้งหมด : 288 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ด้วยวิธี e-bidding พร้อมตารางวงเงินงบประมาณ
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างคลีนิคหมอราเมศ โดยวิธีคัดเลือก
ตาราง ปปช. 07 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ตาราง ปปช. 001 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหนือโรงพยาบาลฯ ช่วงที่ 1 จากถนนเกาะลอยเชื่อมหน้าวัดมณีบรรพตวรวิหาร
ตาราง ปปช. 001 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายแรม ขนาดความกว้าง 2.00-3.00 เมตร ยาว 122 เมตร หน้า 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก
ทั้งหมด : 51 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 23 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองตาก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองตาก จำนวน 23 อัตรา

แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 22 อัตรา

เลื่อนการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ทั้งหมด : 128 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบ 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบ 2561
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560
จำนวนทั้งหมด : 4 รายการ อ่านเพิ่มเติม
 
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนไม่ติด
ตอบข้อร้องเรียน กรณี บ่อขยะมูลฝอย
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ไฟฟ้าดับหลังวัดดอนแก้ว
ตอบข้อร้องเรียน กรณี ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้านค้าเส้นถนนจอมพลตั้งวางสิ่งของและต่อเติมลุกล้ำทางเท้า
ตอบข้อ ร้องเรียน กรณี เรื่อง การใช้พื้นที่บริเวณถนนข้างวัดโคกพลู (สายหลังศาลตากสิน)
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้านค้ารุกล้ำไปในที่บาทวิถี และพื้นผิวจราจร
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นภายในบริเวณวัดไผ่ล้อม
ตอบ ข้อร้องเรียน กรณี การก่อสรา้งถนนบริเวณวัดมะเขือแจ้ และบริเวณถนนหน้าสนามกีฬา
ตอบข้อร้องเรียน กรณี เรื่อง ร้องเรียนผู้นำท้องถิ่น
จำนวนทั้งหมด : 10 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับชุดการเรียนรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายวิทวัส วรินทรา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เยาวชนที่ดี เรียนรู้หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางจิรานุช กาวี ครูชำนาญการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางศิริขวัญ นันทวงษ์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางศิริขวัญ นันทวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ม.5 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียน ม.6 โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเสริมศักยภาพการเรียนร่วมกับวิธีสอนแบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม สำหรับนักเรียน ม.3 โดย นางระพีพรรณ คงมีผล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ KWLH Plus สำหรับนักเรียน ม. 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยนางระพีพรรณ คงมีผล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
รายงานการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดฯ โดย นางสาวลภัสรดา คำพุฒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ศึกษาวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองตากฯ โดย นางสาวทิตยา ป้องกัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย
ทั้งหมด : 57 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000